Agile Organization… องค์กรแบบอไจล์ #ExtremeLeadership

ในอดีต… โครงสร้างการทำงานขององค์กรโดยทั่วไปจะถูกออกแบบให้ “คน” รับผิดชอบงานที่ถูกแบ่งปันจัดสรรให้ต้องไปทำตาม “หน้าที่” ซึ่งทั้งหมดจะทำให้เกิด “ขั้นตอนการทำงานตามลำดับ” ที่ต้องส่งต่องานจากคนรับผิดชอบหน้าที่หนึ่ง ไปให้คนอีกหน้าที่หนึ่งรับผิดชอบต่อ จนกว่างานนั้นจะถูกจัดการให้ “เสร็จสิ้น” ซึ่งโดยทั่วไปก็จำเป็นจะต้อง “รันงาน” ผ่านทุกขั้นตอนจนครบ ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนอกจาก “คิวงาน” ที่บ่อยครั้งไปติดขัด และ หยุดรอที่บางขั้นตอนในหน้าที่รับผิดชอบของบางคนในองค์กร

More »
Scrum

Agile… Scrum/Sprint Methodology

การมอบหมายงานและแจกแจงแบ่งหน้าที่จึงต้องชัดเจนและละเอียด โดนการแบ่งงานทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ แล้วเอางานแต่ละส่วนมาสร้าง To do list หรือรายการที่ต้องทำ… แล้วจึงเอา To do list มาแจกจ่ายให้ทีมช่วยกันทำให้งานส่วนนี้เสร็จไปตามแผน… โดยรอบของการทำ To do list ของส่วนนี้เสร็จให้เรียกว่า Sprint นี้เสร็จ

More »
Agile

Agile ปฐมบท

วันที่ Agile Manifesto ถูกเขียนขึ้นอย่างเป็นทางการและเผยแพร่ออกไป… Agile Manifesto ถูกเผยแพร่พร้อมกับ 4 คุณค่าและ 12 หลักการ หรือ Four Foundational Values and 12 Supporting Principles หรือ The Four Values and The Twelve Principles of Agile Manifesto ด้วย

More »