โครงการ 1 ไร่ได้ 1 แสน… กรณีศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้เพื่อความยั่งยืน #SustainableFuture

ข้อมูลด้านความเหลื่อมล้ำของไทยในช่วงปี 2016-2519 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง…  โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำของรายได้… จากตัวเลขรายได้ต่อหัวของ “กลุ่มประชากร 40% ที่มีรายได้ต่ำสุด หรือ Bottom 40” มีอัตราเพิ่มขึ้น ทำให้ช่องว่างของรายได้ระหว่างคนในกลุ่มชั้นรายได้ต่างๆ ลดลง… แต่ “ความเหลื่อมล้ำในการถือครองทรัพย์สิน” ยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากไทยยังไม่ได้มีการปรับปรุงระบบภาษีเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเบ็ดเสร็จ… ซึ่งรัฐบาลไทยได้ริเริ่มดำเนินการโครงการต่างๆ และ จัดตั้งสวัสดิการสังคมจากภาครัฐเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมในการดำรงชีวิต และ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและกลุ่มคนด้อยโอกาส เช่น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด… บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ… เบี้ยผู้สูงอายุ… เบี้ยผู้พิการ  รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19

More »

Sustainable Tourism… ท่องเที่ยวยั่งยืน #SustainableFuture

คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากองค์การสหประชาชาตืจึงเป็นประเด็นใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย SDG… โดยมีคำแนะนำแนวทางการจัดการในประเด็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism เอาไว้ 12 วิธี เพื่อเป็นแนวทางว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควรต้องคิดถึงอะไรได้บ้างเพื่อความยั่งยืน…

More »

Green Financial Instruments… นวัตกรรมทางการเงินสีเขียว #SustainableFuture

การมุ่งเป้าความยั่งยืน และ สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ ที่ผลักดันพร้อมกันทั่วโลกภายใต้แนวคิด Net Zero Emission และ Sustainable Development Goals ซึ่งต้อง “เปลี่ยนแปลง และ เปลี่ยนใหม่” เกือบทุกอย่างในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แปลว่าต้องลงทุนเพิ่ม หรือ ลงทุนใหม่ และ แปลว่าต้องใช้เงินทุนมากมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวโยงถึงความอยู่รอดของมนุษยชาติ

More »