Self Reflection… การไตร่ตรองเพื่อพฤติกรรมในอนาคตที่ดีกว่าเดิม #SelfInsight

รูปแบบการสะท้อนความคิดของคนส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วย “การระบุปัญหา” ซึ่งในบางความเชื่อมองว่าเป็นการคิดลบ โดยเฉพาะการระบุปัญหาโดยไร้ “การไตร่ตรอง” หาทางออกจากปัญหา หรือ แก้ไขปัญหานั้นจนพบรูปแบบที่ตนพอใจ… ย้ำว่าเป็นรูปแบบที่ตนพอใจทั้งกลยุทธ์ และ กระบวนการ… การสะท้อนคิดเพื่อสังเคราะห์กลยุทธ์ และ กระบวนการที่ตนพอใจ จึงเป็นหลักคิดเพื่อพาตนเองไป “ยอมรับความจริง” ได้ดีกว่าเดิม… ซึ่งไกลจากนิยามของคำว่า “คิดลบ” มากมาย

More »