Self Awareness

Self Awareness… ด่านแรกของการเปลี่ยนตัวตนให้ดีขึ้น

การมี Self Awareness จะทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น… เข้าสังคมได้ดีขึ้น… แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมขึ้น และมองโลกในแง่ดีได้มากขึ้น

More »