Newbie Smart Farming SME… ฉบับย่อ

การทำกินกับพืชผักและการเพาะปลูก ก็ยังพึ่งได้เสมอ แม้โลกจะวิวัฒน์ไปแสนไกลแค่ไหน… ซึ่งภัยแล้งก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกครับหากเราจะทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยี ที่ข้ามปัญหาฝนแล้ง น้ำท่วมหรือศัตรูพืชคุกคามไปได้หมด… ซึ่งปัจจุบันเรามีเทคโนโลยี Smart Farming ตอบโจทย์ให้ครบถ้วน

More »