Smart Grid… ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน #SustainableFuture

ในช่วงปลายศตวรรตที่ 19 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ถูกพัฒนาด้วยแนวคิดใหม่ เพื่อแก้ปัญหาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จ่ายออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ หรือ Centralize Power Generation ซึ่งมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ “พลังงานดั้งเดิม หรือ Conventional Energy” ในการผลิตไฟฟ้าจ่ายให้ทั้งโครงข่าย…  ไปเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีการผลิตแบบกระจาย หรือ Distributed Power Generation ซึ่งมีโรงไฟฟ้าตั้งแต่ขนาดเล็ก ถึง ขนาดใหญ่ ทั้งแบบที่ใช้พลังงานดั้งเดิม หรือ Conventional Energy และ พลังงานทดแทน หรือ Renewable Energy กระจายอยู่ทั่วโครงข่าย และ จ่ายไฟฟ้าในทุกระดับของโครงข่าย

More »