Smart And Sustainable Manufacturing… อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความยั่งยืน #SustainableFuture

ภาคการผลิตถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ใช้พลังงานสูง และ ใช้ทรัพยากรในระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานที่อ่อนไหวต่อการเกิดทั้ง “ของเหลือ… ของเสีย และ ของสิ้นเปลือง” อย่างต่อเนื่อง และ หลายกรณีมีการใช้วัตถุดิบ กับ สารเคมีที่คุกคามระบบนิเวศ และหรือ ก่อมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างรุนแรงเฉียบพลันก็มาก… 

More »