SOAR Analysis… เครื่องมือวิเคราะห์จุดแข็ง และ เป้าหมาย #SaturdayStrategy

SOAR Analysis เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงบวก หรือ Positive Factors ซึ่งโดดเด่น และ น่าสนใจตรงที่… SOAR Analysis สามารถให้รายละเอียดถึง “วิธีการ หรือ ขั้นตอน” ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ประเมินได้ไม่ยากว่าเป็นไปได้แค่ไหน และ ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร

More »