StartDee… แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์สำหรับน้องปอสี่ถึงพี่มอหก #ReDucation

StartDee เป็นแพลตฟอร์ม eLearning สายเลือดไทยที่นักการเมืองหนุ่มอนาคตไกลอย่างคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ คุณไอติม และ มิตรสหายร่วมก่อตั้งขึ้น… จนกลายเป็นแพลตฟอร์มเรียนวิชาสามัญอิงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ ป.4–ม.6 ครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา… รวมทั้งเนื้อหานอกห้องเรียนที่ทีมนักวิชาการและติวเตอร์ของ StartDee เห็นว่าหลักสูตรปัจจุบันยังไม่ได้ครอบคลุม

More »