Strategy Implementation… การดำเนินกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

ในแผนดำเนินการ หรือ Action Plan ทั้งที่ร่างขึ้นอ้างอิงวัตถุประสงค์ และ ร่างขึ้นอ้างอิงเป้าหมาย… ซึ่งทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายก็มักจะถูกกำหนดขึ้นอ้างอิงวิสัยทัศน์อีกชั้นหนึ่ง… โดยมี “รายละเอียดทางเทคนิค” เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และ/หรือ เพื่อการพิชิตเป้าหมาย… ถูกกำหนดเป็นรายละเอียดให้สอดคล้องไปตามข้อเท็จจริง หรือ สภาพที่เป็นจริงของทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ขับเคลื่อน… ซึ่งรายละเอียดของแผนดำเนินการ ซึ่งรายละเอียดของแผนดำเนินการประกอบทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้จะถูกเรียกว่า “กลยุทธ์”

More »