ScaleUp Strategies… กลยุทธ์การขยายกิจการแบบเติบโตสูง #SaturdayStrategy 

คีย์เวิร์ดคำว่า “ScaleUp หรือ Scale-Up” ได้กลายเป็นคำที่ถูกกำหนดความหมายเฉพาะเอาไว้อย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะความหมายที่อธิบายเอาไว้โดย องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD ได้กำหนด “เป้าหมาย และ ความสำเร็จ” ของธุรกิจที่มีศักยภาพในการ “ScaleUp หรือ ขยายขนาด” ต้องเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง หรือ High-Growth Business ทั้งโดยตัวโมเดลธุรกิจ และ กลุ่มอุตสาหกรรม… โดยมีเงื่อนไขอ้างอิงว่าต้องเติบโตได้ไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี โดยต้องมีพนักงานไม่น้อยกว่า 10 คน

More »

Expansion Strategies… กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ #SaturdayStrategy

การขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นโดยหลักๆ ก็คือการทำให้ “โมเดลธุรกิจเดิม” ที่ดำเนินอยู่มีผลประกอบการเชิงปริมาณ และ ผลประกอบการเชิงคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม… โดยเฉพาะผลประกอบการเชิงปริมาณที่นับเป็น “รายรับ” ที่จะได้มากขึ้น ในขณะที่ “รายจ่าย” ก็ต้องพยายามจ่ายให้ได้น้อยลง ซึ่งผลประกอบการแบบ “รายรับมาก แต่ รายจ่ายน้อย” นี่เองที่บ่งบอกการเติบโตเชิงคุณภาพในหลายๆ แง่มุมได้ด้วย

More »

Mission Based Marketing… แนวคิดการขับเคลื่อนพันธกิจด้วยการตลาด #SaturdayStrategy

Mission Based Marketing หรือ Mission Driven Marketing หรือ การขับเคลื่อนพันธกิจด้วยการตลาด ซึ่งถูกจัดให้เป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยพันธกรณีที่องค์กรมีต่อเป้าหมายบุคคลเป็นหลัก ทั้งที่เป็นลูกค้าโดยตรง และ ที่เป็นผู้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นพันธกิจที่เน้นการสื่อสารทางการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจนบรรลุวัตถุประสงค์ถึงขั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายความสำเร็จทั้งของลูกค้า และ ขององค์กรร่วมกัน

More »

Vertical and Horizontal Differentiation Strategy… กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในแนวตั้งและแนวนอน #SaturdayStrategy

มหาคำภีร์ด้านกลยุทธ์อย่าง Porter’s Generic Strategies ของ Prof. Dr. Michael E. Porter จาก Harvard Business School ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ความแตกต่าง หรือ Differentiation Strategy เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้เป็น Competitive Advantage หรือ ความได้เปรียบเหนือการแข่งขันที่ใช้ได้ผลเสมอภายใต้ข้อแม้น้อยนิดเพียงว่า… ต้องต่างด้วยคุณค่าโดยไม่ย้อมแมว หรือ ปาหี่เพื่อให้ต่างแบบฉาบฉวยอย่างตื้นเขิน

More »

From Strategy to Execution… จากกลยุทธ์สู่การขับเคลื่อน #SaturdayStrategy

คำว่า Strategy มาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่า Strategia ที่แปลว่าศิลปะของแม่ทัพ ซึ่งตีความซ้ำได้ถึง “การบรรลุเป้าหมายการต่อสู้ด้วยชั้นเชิงที่ซับซ้อน” โดยทั้งหมดจะเต็มไปด้วยภาพการต่อสู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ถูกกำหนดไว้ตามวิสัยทัศน์… ซึ่งวิสัยทัศน์อันหมายถึง “ภาพในอนาคตหลังการเปลี่ยนแปลง” นั่นเองที่เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ผ่านการต่อสู้ด้วยชั้นเชิงที่ซับซ้อน ซึ่งถ้าไม่ดำเนินการ หรือ ไม่ขับเคลื่อนใดๆ เพื่อการนี้… วิสัยทัศน์ที่วางไว้ก็เป็นได้แค่ภาพลวงตา… การนำวิสัยทัศน์ไปกำหนดกลยุทธ์ และ การนำกลยุทธ์ไปดำเนินการจึงเป็นกิจธุระสำคัญเสมอ

More »

Strategy Implementation… การดำเนินกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

ในแผนดำเนินการ หรือ Action Plan ทั้งที่ร่างขึ้นอ้างอิงวัตถุประสงค์ และ ร่างขึ้นอ้างอิงเป้าหมาย… ซึ่งทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายก็มักจะถูกกำหนดขึ้นอ้างอิงวิสัยทัศน์อีกชั้นหนึ่ง… โดยมี “รายละเอียดทางเทคนิค” เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และ/หรือ เพื่อการพิชิตเป้าหมาย… ถูกกำหนดเป็นรายละเอียดให้สอดคล้องไปตามข้อเท็จจริง หรือ สภาพที่เป็นจริงของทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ขับเคลื่อน… ซึ่งรายละเอียดของแผนดำเนินการ ซึ่งรายละเอียดของแผนดำเนินการประกอบทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้จะถูกเรียกว่า “กลยุทธ์”

More »

Target Operating Model…แบบจำลองการดำเนินงานแบบมุ่งเป้า #SaturdayStrategy

การดำเนินงาน หรือ Operation โดยเฉพาะระบบงานหลังบ้าน ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จต่อการพิชิตเป้าหมายระดับองค์กรทุกรูปแบบ… แต่ก็มีองค์กรน้อยใหญ่มากมายที่คนส่วนใหญ่ในองค์กร “ไม่รู้เรี่องระบบงานหลังบ้าน” ที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง หรือ เป็นกลไกหนึ่ง… ซึ่งบางองค์กรมีคนระดับบริหาร และ รับภาระการผู้นำอยู่ในกลไกการดำเนินงาน หรือ Operation แบบไม่รู้เหนือรู้ใต้อยู่ด้วย…

More »

Differentiation Strategy… กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง #SaturdayStrategy

มหาคำภีร์ด้านกลยุทธ์อย่าง Porter’s Generic Strategies ของ Prof. Dr. Michael E. Porter จาก Harvard Business School ได้พูดถึง “กลยุทธ์ความแตกต่าง หรือ Differentiation Strategy” เอาไว้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่องค์กร และ ธุรกิจสามารถใช้เป็น Competitive Advantage หรือ ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน ได้จริงเสมอ เพราะการสร้างความแตกต่างจะทำให้คู่เปรียบเทียบ หรือ คู่แข่งขันเหลือน้อยจนอาจไม่เหลือเลยก็มีในบางกรณี

More »
Data Driven

Data Driven Strategy #SaturdayStrategy

ข้อมูลจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร หรือ ข้อมูลสำคัญต่อแกนธุรกิจ หรือ Core Business ภายใต้การนำของใครก็ตาม… ทั้งหมดถูกใช้อย่างเป็นระบบด้วยประสิทธิภาพสูงพอที่จะขับเคลื่อนองค์กรอยู่แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการ “คัดแยก” เอาแต่ข้อมูลที่สำคัญจำเป็นก่อนอื่น และ ใช้แต่ข้อมูลสำคัญจำเป็นกันทั้งหมดอยู่แล้ว… โดยทิ้งข้อมูลที่ไม่ใช้ หรือ ทิ้งข้อมูลที่สำคัญน้อย… ซึ่งหลายกรณีเป็นข้อมูลที่มักจะติดมากับข้อมูลสำคัญจำเป็นตลอดเวลา… เหมือนดินปนมากับหิน ซึ่งถ้าธุรกิจขายหินของท่านร่อนเอาแต่หินไปขาย ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายกับธุรกิจหลักอยู่แล้ว

More »
Disaster Recovery Strategy

Disaster Recovery Strategies… ยุทธวิธีการกู้คืนความเสียหาย #SaturdayStrategy

มีบ้างในบางกรณีที่งานงอกของหลายๆ คนอาจจะถึงขั้นทำเอา “ล้มทั้งยืน” จากปัจจัยเกินการควบคุมที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย… งานงอกแบบ “คาดก็ไม่ถึง ควบคุมไม่ได้” ที่ส่วนใหญ่เรียกกันว่า “วิกฤต หรือ Crisis” ที่มักจะสร้างความเสียหายให้เป้าหมายของธุรกิจ หรือ องค์กรพังทลายลงพร้อมๆ กับ “สถานะของกิจการ” บางส่วน หรือ หลายส่วนถูกทำลายโอกาสดีๆ ไป

More »