Successful Habits

7 อุปนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จ… จาก briantracy.com

ในวงการธุรกิจถ้าให้บอกชื่อโค้ชหรือที่ปรึกษาธุรกิจ นักวางกลยุทธ์ คนเขียนตำราทางธุรกิจระดับโลกละก็… ชื่อของ Brian Tracy เจ้าของผลงานหนังสือ how to ทางธุรกิจมากกว่า 70 เล่มและประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจมานับพันองค์กร… รวมทั้งการเป็นโค้ชที่เดินสายบรรยายและมีคนจองที่นั่งเข้าฟังด้วยตัวเลขจากหลายแหล่งยืนยันว่ามีมากกว่า 5 ล้านคนทั่วโลกมาแล้ว

More »