Sustainable Tourism… ท่องเที่ยวยั่งยืน #SustainableFuture

คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากองค์การสหประชาชาตืจึงเป็นประเด็นใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย SDG… โดยมีคำแนะนำแนวทางการจัดการในประเด็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism เอาไว้ 12 วิธี เพื่อเป็นแนวทางว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควรต้องคิดถึงอะไรได้บ้างเพื่อความยั่งยืน…

More »