Leadership Data Analytics… ทักษะการนำใช้ข้อมูลวิเคราะห์ภายใต้ภาวะผู้นำ #ExtreamLeaderShip

การออกแบบธุรกิจที่สามารถกำหนดแผนเป็นเส้นทางการสร้าง “มูลค่าทางธุรกิจ หรือ Business Value” ให้ได้ดีกว่าเดิม… นักธุรกิจรุ่นปัจจุบันจึงเรียกหาข้อมูล และ ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อนำใช้ในการปรับแต่งแผน… กำหนดขอบเขตกรอบการทำงาน… ปรับปรุงกลยุทธ์ให้แม่นยำ รวมทั้งการสร้างความท้าทายขั้นต่อไปกับทีมทำงาน… ซึ่งผู้นำรุ่นใหม่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะข้อมูลเพื่อให้กลายเป็น Data Driven Leader ให้ได้

More »