Collaborative Learning Technology… เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปด้วยกัน #ReDucation

การร่วมกันเรียนรู้ หรือ การเรียนรู้ร่วมกันจะถูกอธิบายด้วยกระบวนการ หรือ วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน หรือ Collaborative Learning Method ซึ่งถือเป็นกระบวนวิธีที่นักการศึกษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี ZPD หรือ The Zone of Proximal Development ของ Professor Lev Semyonovich Vygotsky หรือ Lev Vygotsky… ซึ่งอธิบายถึงพื้นที่องค์ความรู้ใหม่ที่คนๆ หนึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก และ ได้อีกเรื่อยๆ ภายใต้ความช่วยเหลือที่ถูกเอื้อเฟื้อแบ่งปันจากสมาชิกกลุ่มที่มี หรือ สนใจองค์ความรู้ และหรือ ประสบการณ์ใหม่นี้ร่วมกัน… โดยพื้นที่ หรือ Zone ที่ว่านี้จะอยู่ระหว่างองค์ความรู้ที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยง่าย กับ องค์ความรู้ที่ยากจะทำความเข้าใจ หรือ ยากจะได้เข้าไปมีประสบการณ์ร่วม

More »