Self Compassion And Selfish… เห็นใจตัวเองและเห็นแก่ตัวเอง #SelfInsight

Self Compassion หรือ การเห็นอกเห็นใจตนเอง อันเป็นหลักการทำความเข้าใจตนเองเมื่อคนๆ หนึ่งต้องเจอกับความล้มเหลว… ความผิดพลาด… ความผิดหวัง และ ความทุกข์จากหลายๆ สาเหตุที่จัดการ หรือ เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้อย่างยากลำบาก ซึ่งคนๆ นั้นต้องหาทางยอมรับตนเองเพื่อให้ความเครียดลดลงเหลือน้อยที่สุดหรือหายไป เพื่อให้ตนเองเป็นอยู่ได้ดีกว่าเดิม และ เพื่อให้กลับมามีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้เท่าเดิมหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม… ซึ่งเกือบทุกกรณีของการมองกลับมาเห็นอกเห็นใจตัวเองมากขึ้น ก็มักจะมีความย้อนแย้งเรื่องความเห็นแก่ตัว หรือ Selfish อันเป็นรูปแบบของการคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองทั้งที่ต้องเสียไป หรือ ควรจะได้และอยากจะได้…

More »