G-Upcycle และ ภาพรวมของธุรกิจ Upcycling… #RederSMEs

เป็นการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการนำวัสดุรีไซเคิลไปผลิตสินค้าหรือวัตถุดิบผลิตสินค้าชนิดใหม่ ซึ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และ แปรรูปหรือผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้สูงกว่าเดิม

More »
upcycling

Upcycling… ขยะสูงค่ากว่าเดิม

ห้องสมุดวัสดุของ RISC ที่ผมมองว่า… เป็นที่สำหรับหาไอเดียในการนำธุรกิจเข้าสู่ Green Ecosystem ได้ง่ายที่สุดไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไร… การพิจารณานำวัสดุที่ได้จากการ Upcycling มาทดแทนวัสดุแบบเดิมอาจจะกลายเป็น New S-Curve ให้ธุรกิจของท่านได้… ขยะหลายชนิดโดยเฉพาะขยะพลาสติก ถูกนำกลับมาแปรรูปกันจริงจังจากความพยามของทุกภาคส่วน…

More »