ร่างหลักเกณฑ์ค่าไฟฟ้าสีเขียว 2 รูปแบบ พร้อมเปิดรับฟังความเห็นระหว่าง 21 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2566 #GreenEconomy

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้สรุปข้อกำหนดแนวทางให้การไฟฟ้าเสนออัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวเป็น 2 รูปแบบ คือ… แบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า หรือ UGT1 และแบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า หรือ UGT2 พร้อมออกใบรับรองให้ โดย กกพ. จะเปิดรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566   

More »