AMP Story

Vertical Content… แนวโน้มปี 2020

แต่ไหนแต่ไรมาจอแสดงภาพตั้งแต่ยุคจอแก้วหรือจอ CRT จะมีโครงสร้างเป็นแนวขวางคือด้านกว้างยาวกว่าด้านสูงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า… แต่เมื่อถึงยุคของจอมือถือที่แม้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เพื่อให้การจับและถือเป็นไปได้ง่าย แนวการวางของจอจึงกลายเป็นแนวตั้งคือด้านสูงยาวกว่าด้านกว้าง ซึ่งในปัจจุบันอัตราส่วนระหว่างด้านกว้างกับด้านยาวหรือด้านสูงไปไกลถึง 9:21 แล้วด้วยซ้ำ

More »