wasoo

WASOO… SME วิสัยทัศน์ไกล #SaturdaySME

การ Work From Home จากบ้านที่หลังคาบางผนังผอม ในหน้าร้อนปีที่ฝนแล้งแดดแรงและท้องฟ้าไม่มีเมฆซักก้อน… ร้อนและทรมานอย่างมาก 

More »