Waste to Energy… ของเหลือเพื่อผลิตพลังงาน #FridaysForFuture

การมองหาเทคโนโลยีในการจัดการขยะอาหาร และ ขยะอินทรีย์เพื่อให้เข้าสู่ “วงจรรีไซเคิล” ให้ได้มากขึ้น และ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงเป็นวาระใหญ่ที่ต้องหาทางผลักดันให้เกิดขึ้นจริงให้ได้… เพราะถ้าของเหลือทิ้งเหล่านี้ถูกทิ้งเป็นขยะไร้ค่า… ขยะไร้ค่าเหล่านี้ยังสามารถก่อมลพิษกระทบอะไรต่อมิอะไรได้อีกมาก ถึงแม้จะเป็นขยะอาหาร และ ขยะอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยได้ แต่การเน่าเปื่อยก็สามารถทำลายชั้นโอโซนโลกจากก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการย่อยสลายในอากาศเปิดอย่างมีนัยยะสำคัญ…

More »