Work / Life Integration… เวลางาน–เวลาส่วนตัว เวลาเดียวกัน #TranformationForLife

ในองค์กรทุกรูปแบบที่ถูกขับเคลื่อนกิจธุระทั้งหมดด้วยทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่คนที่อยู่ในสถานะผู้นำในองค์กรลงไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติทุกคนทุกตำแหน่ง ซึ่งล้วนแต่มาทำงานเพื่อให้หน้าที่ และ ความรับผิดชอบถูกผลักดันไปข้างหน้าร่วมกับทีม… ในขณะที่ “ชีวิตส่วนตัว” ด้านอื่นๆ ของแต่ละคนก็จำเป็นจะต้องดำเนิน และ จัดการให้ลงตัวเพื่อจะได้มีศุกยภาพที่จะกลับมาทำงานให้ได้ดีกว่าเดิม… วงจรการทำงานแบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับหลังการเลิกทาส จึงถูกกำหนดชั่วโมงทำงานที่เป็นไปได้ กับ วันหยุด และ เวลาเลิกงานในแต่ละวันเพื่อให้ทุกคนกลับไปใช้เวลากับ “ชีวิตส่วนตัว” ของใครของมันอย่างที่ควรจะเป็น

More »