World Water Day… วันน้ำโลก #SustainableFuture

เนื่องจาก UN หรือ องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งพบแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมโลกในหลายมิติที่ขัดขวางการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals  หรือ SDGs… สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันน้ำโลก หรือ World Day for Water” เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำมาตั้งแต่ปี 1992 ก่อนจะเปลี่ยนเป็น World Water Day หรือ วันน้ำโลก ในเวลาต่อมา

More »