Conflict Management for Leader… การจัดการความขัดแย้งโดยผู้นำ #ExtremeLeader

ปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงานถือเป็นปัญหาพื้นฐานที่อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ “วัฒนธรรมองค์กร หรือ Culture” ได้ด้วย… โดยหลายกรณีมักจะถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในคู่มือพนักงาน รวมทั้งการระบุอยู่ในเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ซึ่งก็มักจะพาดพิงกรณีความขัดแย้งที่ทำให้องค์กรเสียหายเป็นส่วนใหญ่…

More »