TCDC Wonder Waste!.. โครงการเปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้า #FridaysForFuture

TCDC Wonder Waste

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA หรือ Creative Economy Agency ได้เปิดตัว “โครงการสร้างนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ Wonder Waste!” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ บนพื้นฐานของการศึกษาพฤติกรรมของผู้ทิ้งในระดับครัวเรือนและชุมชน… โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกชยะ กระตุ้นให้เกิดการตระหนักในการบริหารจัดการให้ได้ขยะคุณภาพ ก่อนนำไปกำจัดหรือเพิ่มทางเลือกด้วยการนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป

โครงการ WONDER WASTE! เป็นโครงการเวิร์กช็อปด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking Workshop ผ่านการลงมือทำจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเรื่องการคัดแยกขยะจากชุมชนเพื่อเปลี่ยนขยะมูลฝอยที่ไม่มีใครต้องการ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าใน 4 พื้นที่นำร่อง ได้แก่

1. POWER PICK ณ ย่านเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร… ไอเดียจากกระปุกออมสินที่เปลี่ยนมาอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชัน ซึ่งอาศัยแนวคิดการออมพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นตัวช่วยในการรีไซเคิล เริ่มจากการนำขยะประเภท RDF ที่เผาไหม้ได้แต่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ด้วยตัวเองที่บ้านมาส่ง ณ จุดรับฝากต่างๆ เพื่อแลกเป็นคะแนนพลังงาน หรือ Waste to Energy Point ซึ่งสามารถนำไปใช้ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นส่วนลดในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงใช้แลกสิทธิ์ลุ้นรางวัลต่างๆ ได้ ส่วนขยะที่นำมาแลกคะแนนไปก็จะถูกนำส่งไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชนต่อไป

2. PRESENCE ณ ย่านหนองแขม กรุงเทพมหานคร… ระบบการจัดการขยะในคอนเซ็ปต์ “เด็กเดินขยะ Bike & Bin” ที่จะมีน้องๆ ปั่นจักรยานไปเก็บขยะถึงหน้าบ้านและร้านค้าในชุมชน โดยจักรยานที่ปั่นไปรับขยะจะเป็นจักรยาน 3 ล้อ ที่มีช่องเก็บขยะแยกเป็น 4 ประเภทก่อนจะนำไปจัดเก็บที่จุดพักเพื่อรอส่งต่อให้กับโรงเผาขยะ โรงงานรีไซเคิล หรือ นำไปทำปุ๋ยต่อไป ซึ่งคนในชุมชนที่เข้าร่วมกับระบบการเก็บขยะนี้ จะได้มีส่วนในการรับผลตอบแทนจากขยะของตนเองด้วย เช่น ได้รับปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ หรือ ถุงแยกขยะ เป็นต้น

3. BABA BIN ณ ย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต… เป็นไอเดียถังกรองขยะลดความชื้นจากเกาะภูเก็ต ซึ่งเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตจะมีขยะอินทรีย์จากอาหาร และ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนจำนวนมาก นำมาสู่ที่มาของแนวคิดการจัดการกับเศษอาหารและการลดความชื้นจากขยะก่อนที่จะนำเข้าโรงเผา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า โดยรูปแบบของ “บ่าบ๋า บิน หรือ BABA BIN” จะเป็นถังกรองขยะลดความชื้นที่เหมาะสำหรับใช้ในร้านอาหารหรือคาเฟ่ ภายในถังจะมีการแยกส่วนสำหรับใส่บรรจุภัณฑ์และเศษอาหารออกจากกัน ส่วนที่ใส่เศษอาหารสามารถลดความชื้นได้ด้วยถังปั่นที่อยู่ภายใน สามารถบดอัดบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บขยะ และมีตัวกรองสำหรับแยกของเหลวตกค้างเพื่อลดความชื้นด้วย

4. บุญบุญ ณ ย่านศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น… เป็นหุ่นยนต์แมวเก็บขยะ โดยบุญบุญจะสร้างเครือข่ายเก็บขยะที่ตั้งใจทำให้ผู้คนเข้าถึงถังขยะได้ง่ายขึ้น และ คอยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการให้ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์สำหรับใช้ภายในร้านค้าที่จะสร้างความตระหนักรู้เรื่องขยะให้แก่ผู้มาใช้บริการ และ หุ่นยนต์สำหรับใช้ภายนอกที่มีขนาดใหญ่กว่าและจะคอยรับขยะจากร้านค้าที่ทำการแยกไว้แล้วตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าขยะที่รับจากการแยกนั้นจะถูกนำไปจัดการต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2561 ระบุว่า… ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยสูงถึง 27.8 ล้านตัน แต่พบว่ายังมีขยะ 7.3 ล้านตันหรือ 27% ที่ยังกำจัดไม่ถูกวิธี ประกอบกับส่วนหนึ่งประชาชนยังขาดความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้กำจัดขยะยังใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โครงการ Wonder Waste จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์รูปแบบ หรือ นวัตกรรมการคัดแยกขยะใหม่ๆ ที่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วม เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปสู่การใช้งานได้จริง และเพิ่มทางเลือกในการผลิตเชื้อเพลิง

โครงการต้นแบบที่ 4 โครงการถูกนำมาจัดแสดงที่ห้อง Material & Design Innovation Center (MDIC) ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ​​วันที่ 19 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564 เปิดเวลา 10.30 – 19.00… หรือ ท่านที่ไม่สะดวกแต่สนใจรายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Factsheet โครงการ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Pillars

Andragogy Theory… 5 Pillars 6 Outcomes

Dr. Malcolm Knowles เจ้าของ Adult Learning Theory หรือ Andragogy Theory ได้วางกรอบครอบคลุม “วิธีการและหลักการที่ใช้ในการศึกษาผู้ใหญ่” ซึ่ง Dr. Malcolm Knowles เชื่อว่า… การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ หรือ Andragogy ต้องขับเคลื่อนด้วยตัวผู้เรียนเอง แทนการศึกษาที่ให้ครูเป็นศูนย์กลาง โดยจัดสภาพแวดล้อมให้ศูนย์กลางอยู่ที่ผู้เรียน และแนะนำหรือสอนให้พวกเขามีพลังในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Personel Branding

Personal Branding…

เป็นข้อเท็จจริงนานมาแล้วว่า บุคคลที่ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน มักจะเป็นคนที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับ และมีเรื่องราวของเขา ที่คนอื่นสามารถพูดถึงและเล่าต่อได้

Technology Based Strategy

Technology Based Strategy for Business… ใช้เทคโนโลยีแบบไหนจึงได้เปรียบ #SaturdayStrategy

เทคโนโลยีมีให้สนใจ และ มีให้ใคร่รู้มากมายจนเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ไหว แถมยังซื้อไม่ไหวด้วยอีกต่างหากถ้าจะเอาทุกอย่าง เพราะในความเป็นจริงก็มีเพียงบางอย่างที่เป็นประโยชน์จริง หรือ มีประโยชน์มากกว่าโดยดูเอาจากผลลัพธ์…

Digital Transformation

Digital for SMEs #SaturdaySMEs

เอกสารชื่อ OECD Digital for SMEs Global Initiative ขนาดยาว 8 หน้า พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุน SMEs ในยุคดิจิตอลเมื่อครังจัดการประชุมรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวกับ SME ของชาติสมาชิก หรือ The OECD SME Ministerial Meeting on Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth ที่ Mexico City เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018… ซึ่งเป็นเอกสารหลักที่ใครก็ตามจะพูดถึงแนวทางการทำ Digital Transformation ระดับโครงสร้างจะตัองพูดถึงและอ้างอิง