TeacherPreneur

TeacherPreneur… ครูผู้ประกอบการ #ReDucation

ในหนังสือ Teaching 2030: What We Must Do for Our Students and Our Public Schools, Now and in the Future ของ Barnett Berry ซึ่งได้กลายเป็น “หนังสือแนะนำ” สำหรับนักการศึกษาที่ยังศรัทธาในแนวทางการยกระดับบริการการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ซึ่ง Bernett Berry ได้บรรยายแนวทางการปฏิรูป และ พูดถึงขอบเขตการเปลี่ยนแปลงของอุตสากรรมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัลเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ และ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยเนื้อหาในหนังสือได้โฟกัสประเด็นที่น่าสนใจมากมายเช่น…

  1. แนวทางและวิธีสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้แบบแปรผันและยืดหยุ่น หรือ Dynamic and Flexible Learning Environment ทั้งสำหรับผู้เรียนและผู้สอน
  2. พลิกโฉมบริการทางการศึกษาของรัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยปรับปรุงโรงเรียนแบบอิฐกับปูน หรือ Brick and Mortar ไปเป็นฮับเพื่อการเรียนรู้ หรือ Learning Hub แบบ 24/7 สำหรับทุกคน… โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
  3. คิดใหม่ทำใหม่เรื่องรายได้ค่าตอบแทนของครู ที่จำเป็นจะต้องทำให้เชื่อมั่นได้ว่า “ครู” มีเส้นทางอาชีพ และ ค่าตอบแทนในขั้นที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นกลไกที่เข้มแข็งของระบบการศึกษายุคใหม่ เพื่อให้ “ครูจะสำคัญกว่าโรงเรียน” ที่เป็นเพียงอาคารสถานที่ หรือ อุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาตามยุคสมัยเท่านั้น 
  4. ริเริ่มสร้างแกนนำครูแบบ “Teacherpreneurs หรือ ครูผู้ประกอบการ” ที่เก่งทั้งงานสอน งานวิจัย และ การจัดการบริบทแวดล้อมกิจการด้านการศึกษา และหรือ บทบาทอาชีพครู กับ บทบาทหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นครู… ซึ่งข้อเสนอของ Barnett Berry ต้องการครูพร้อมทักษะ Teacherpreneurs ในสหรัฐอเมริกามากถึง 600,000 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ความจริง ณ เวลาที่ทำต้นฉบับบทความตอนนี้… ผมเพิ่งได้หนังสือ Teaching 2030 มาไม่กี่วัน และอ่านไปได้ราว 5% โดยประมาณเท่านั้น… แต่ Keyword คำว่า Teacherpreneurs วนเวียนอยู่ในหัวผมมาตั้งแต่สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้เพราะคำๆ นี้… จนต้องขอเล่าถึงเท่าที่รู้ก่อนอื่น โดยเฉพาะนิยามชัดๆ ของคำว่า Teacherpreneurs ภายใต้การตีความส่วนตัว… ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่และหาเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ยังไม่มาก

เวบไซต์ School of Education and Human Sciences ของ University of Kansas ได้เรียก Teacherpreneurs ว่าเป็นครูพันธุ์ใหม่ ที่จะมาเติมเต็มความเป็นครูสอนในชั้น ให้มีทักษะระดับครูใหญ่ หรือ นักบริหารการศึกษา และหรือ ศึกษานิเทศก์… ซึ่งก็คือภาพในอดีตที่เคยล้อเลียนครูคนเดียวผู้ทำหน้าที่ตั้งแต่เป็นภารโรงและครูใหญ่เพราะปัญหาขาดแคลนครู เพียงแต่ Teacherpreneurs ต้องทำหน้าที่ให้เป็นได้ทั้งภารโรง ครูใหญ่ เจ้าของโรงเรียน และ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ… อันเป็นบทบาทที่ต้องนำบริการด้านการศึกษาไปช่วยสังคมแก้ไข Pain Point ที่มีอยู่มากมายผ่านผู้เรียนและชุมชนที่ครูได้ดูแล ซึ่งงานสอนจะกลายเป็นเพียงบทบาทหนึ่งของครูระดับ Teacherpreneurs เท่านั้นเอง… โดยบทบาทและทักษะของ Teacherpreneurs ควรต้องประกอบด้วย

1. Multi-Tasking หรือ ทำหน้าที่ได้หลากหลาย หรือ หลายหลากอาชีพพร้อมกัน

ในอดีต… ครูบางส่วนที่ยังสนุกกับการเป็นครูสอนนักเรียน มักจะไม่มีโอกาสทำหน้าที่อื่นเพราะถูกกำหนดและมอบหมายให้รับผิดชอบเพียงงานสอนในชั้นให้คุ้มค่าจ้างที่สุดเท่านั้น ซึ่งแม้แต่การจะขยับขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารในโรงเรียน ส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกงานในหน้าที่ใหม่ และ ทิ้งงานสอนให้ครูท่านอื่นรับช่วงต่อ เพราะไม่สามารถทำงานสองหน้าที่ได้ดีเท่าที่ควร… ส่วนการคิดทำอาชีพที่สอง หรือ ทำงานอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสใดๆ มากกว่านั้น… ครูในอดีตจำต้องเลือกหนทางใดหนทางหนึ่ง… เพราะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทำมาแต่เดิม จะผูกพันครูเข้ากับชั้นเรียน และ ผู้เรียนเท่านั้น… จนครูกลายเป็นอาชีพที่มีทักษะความรู้เท่าที่ต้องทำหน้าที่ในชั้นเรียนเท่านั้นจนเกษียณเกือบทั้งหมด

การจัดการศึกษายุคใหม่ที่เอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์แบบ จะทำให้ครูถูก “ปลดปล่อย” ออกจากชั้นเรียนแบบอิฐกับปูน หรือ Brick and Mortar จนมีเวลาและโอกาสมากพอที่จะแสวงหาความสำเร็จด้านอื่นให้ตนเองได้เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้อาชีพครูเปลี่ยนจากเส้นทางอาชีพสายเดียว กลับเป็นเส้นทางอาชีพที่เต็มไปด้วยสีสันไม่ต่างจากคนทำธุรกิจ ที่โอกาสเปลี่ยนได้ตามบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

2. Shaping the Future of Education Policy หรือ มีส่วนในการปรับแต่งนโยบายทางการศึกษาในอนาคต 

นโยบายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการหลายอย่างที่จะถูกนำมาใช้ในอนาคต เช่น เทคโนโลยี Open Proposal ที่เปิดโอกาสให้ใครก็สามารถทำ “ข้อเสนอแนะ หรือ Proposal” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบายทางตรง โดยไม่ผ่านผู้แทน หรือ ตัวแทน หรือ นักบริหารที่ขาดประสบการณ์ตรง ให้สามารถทำรายละเอียดขอรับการสนับสนุนการทำหน้าที่ และ ขอสนับสนุนปัจจัยพัฒนาองค์ประกอบการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีกว่าเดิมได้โดยตรง เช่น กรณีของการศึกษาที่ครูผู้สอนเป็นผู้ได้สัมผัสกับผู้เรียนโดยตรงตลอดเวลาเป็นผู้เสนอ Proposal ได้เอง ซึ่งแต่เดิมเคยมีแต่ผู้บริหาร กับ ฝ่ายกำหนดนโยบายที่มักจะใช้ “ค่าเฉลี่ย” ในการจัดการโดยไม่สนใจรายละเอียดและบริบทเชิงพื้นที่ กับ ปัญหาทางตรงที่ครูมากมายได้แต่ต้องทำตามคำสั่ง และหรือ ว่าไปตามตัวอักษร

ในขณะที่นักการศึกษา และ ผู้ควบคุมระดับนโยบายต่างก็ทำได้เพียงดู “ค่าเฉลี่ย” ไปตามเนื้อผ้า… แล้วก็ขับเคลื่อนดูแลกันไปตามหน้าที่ ซึ่งก็ทำอะไรให้ดีกว่านั้นไม่ได้เช่นกัน… ยิ่งถ้ามีกรณีคอร์รัปชั่นปนแทรกเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจด้วยแล้ว… กลไกการศึกษาก็จะเห็นมีแต่งบประมาณที่ถมลงไป โดยไม่เห็นผลลัพธ์อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนระบบการศึกษาในบางประเทศ ที่เห็นกล้าซื้อคอมพิวเตอร์ส่งไปให้โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือ ซื้อแท็บเล็ตให้เด็กที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในรัศมี 100 กิโลเมตรเพราะต้องได้เท่าเทียม

3. Becoming Better Classroom Instructors หรือ เป็นผู้สอนที่ยอดเยี่ยมกว่าที่เคยเป็นมา

โลกในยุคข้อมูลข่าวสารจะทำให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ดีกว่าเดิมโดยไม่ต้องไปขอดูงานให้วุ่นวาย ซึ่งเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่โคตรไร้สาระแบบที่ครูในอดีต ต่างก็เคยขึ้นรถทัวส์ไปดูงานสามวันสองคืน และ ได้เพียง “รูปหมู่” สองสามพันรูปเป็นผลลัพธ์เอาไว้แปะ PowerPoint ขึ้นนำเสนอตอนประเมินโรงเรียน… ซึ่งบางโรงเรียนในบางประเทศ ยกพอร์ตของอีกโรงเรียนหนึ่งที่ตรวจผ่านไปก่อนหน้า มาแก้ข้อมูล กับ เปลี่ยนรูปบนสไลด์ผังองค์กร กับ แปะรูปหมู่คณะครูหน้าป้ายโรงเรียนชื่อดังในทำนองว่าไปดูงานมาเลยน๊ะ… แค่นั้นก็ผ่านกันฉลุยหลังงานเลี้ยงตอนรับคณะกรรมการ… จบลง

แต่ครูในบริบทการศึกษายุคใหม่… โดยเฉพาะครูอาจารย์ที่รักในวิชาชีพและนักเรียนของตนจะต่างออกไป เพราะทรัพยากรทางการศึกษาหลักเหล่านี้ จะหาทางพัฒนาตนเองจนกลายเป็นผู้สอนที่ให้อะไรกับผู้เรียนได้ดียิ่งๆ ขึ้นเสมอภายใต้แนวคิดการเป็น Teacherpreneurs ที่มุ่งจัดการกลไกการเรียนรู้ในมืออย่างครูผู้มีความรู้ และ มีทักษะขั้นมากพอ หรือ เกินพอจนสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียนได้อย่างชัดเจน

เบื้องต้นคุยกันบทภาพรวมของคุณลักษณะ และ บทบาทครูแบบ Teacherpreneurs ซึ่งจะเป็นคุณลักษณะ และ บทบาทอาชีพครูในอนาคตอันใกล้ อันจะทำให้ภาพลักษณ์ “แม่พิมพ์ หรือ เรือจ้าง” แบบดั้งเดิมหายไปทั้งหมดในที่สุด… ซึ่งรายละเอียดยังมีอีกมาก และ ผมยังไม่อยากขยายความไปไกลกว่านี้ให้ตื่นตกใจ!

สุขสันต์วันครูล่วงหน้าครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *