Team Engagement… ปฏิสัมพันธ์ภายในทีม #ExtremeLeadership

คำว่า Engagement ในนิยามของการจัดการทีม และ การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรจะหมายถึง การมีส่วนร่วม และ ปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ของสมาชิกทีม และ บุคลากรในองค์กรที่อยู่ร่วมกันแบบดูแล–ช่วยเหลือ –ส่งเสริม–สนับสนุน–แบ่งปัน ทั้งเป้าหมาย และ ทรัพยากร

ประเด็นก็คือ… Team Engagement หรือ ปฏิสัมพันธ์ของคนในทีมจะเป็นไปภายใต้บรรยากาศที่สร้างสรรค์แค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่ปัจจัยหลักที่สำคัญอย่าง “ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ ภาวะผู้นำ” ของสมาชิกทีมแต่ละคนในทุกๆ ความรับผิดชอบ และ บทบาท จะมีส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศอันสร้างสรรค์ในทุกๆ ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่… พลังของทีมภายใต้ปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์จะนำไปสู่ “ความมุ่งมั่น หรือ Committed” ต่อภาระงาน และ เป้าหมาย… ไม่ว่าโดยบริบทส่วนตัวจะเห็นแย้ง และหรือ ต้องเสียสละอัตตาให้เป้าหมายระดับทีมหรือไม่

ข้อมูลจาก Daily Infographic ซึ่งรวบรวมเผยแพร่โดย John Patrick จาก Texas State University ชี้ว่า… พนักงาน หรือ สมาชิกทีมที่มี Engagement สูง จะมีอัตราการลาออกต่ำกว่ากลุ่มที่มี Engagement ตำ่ถึงกว่า 87% และ มีพนักงาน หรือ สมาชิกทีมเพียง 40% ที่ทราบว่าเป้าหมายขององค์กร และ กลยุทธ์องค์กรคืออะไร

บทความจากคุณธิติ คุณาจิตพิมล ผู้ก่อตั้ง ASAP Project อธิบายความสำคัญของ Team Engagement ที่มีต่อองค์กรเอาไว้ว่า…

 • Employee Satisfaction หรือ เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน หรือ สมาชิกทีม
 • Retention หรือ ยืดอายุการทำงานของพนักงาน
 • Lower Turnover หรือ ลดอัตราการลาออก
 • Productivity หรือ เพิ่มผลิตภาพ
 • เพิ่มมวลรวมรายได้
 • ลดอัตราการลางาน
 • Employee Loyalty หรือ เพิ่มความจงรักภักดีต่อองค์กร

ส่วนปัจจัยหลักๆ ที่สามารถใช้พัฒนา Team Engagement ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยในการ “สร้างบรรยากาศภายในทีม หรือ องค์กร” โดยจะเป็นปฏิสัมพันธ์เริ่มต้นจากผู้นำ และ สมาชิกระดับนำของทีมในการเอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศที่มีปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งประกอบไปด้วย… 

 1. Clear Goals หรือ เป้าหมายที่ชัดเจน… เพื่อโน้มน้าว และ ชี้นำให้สมาชิกทีมเข้าใจว่าพวกเขากำลังทำอะไร และ ทำทำไม… สมาชิกทีมมีแนวโน้มที่จะรู้สึกมีส่วนร่วมในกลไก และ กระบวนการมากขึ้น
 2. Communication หรือ การสื่อสาร… การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในทีมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความไว้วางใจ และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 3. Recognition หรือ การยอมรับ… การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วม และ ความสำเร็จของสมาชิกในทีมสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วม และ เป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุดเสมอ
 4. Autonomy หรือ ความเป็นอิสระในการดำเนินการ… ซึ่งการให้อิสระในการตัดสิน และ ดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบแก่สมาชิกทีมในระดับหนึ่ง สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วม และ ความพึงพอใจในการทำงานได้
 5. Learning And Development หรือ การเรียนรู้ และ การพัฒนาพัฒนาตนเอง… โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทีมได้เรียนรู้ และ เติบโต จะช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วม และ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ที่เชื่อมั่นต่อทีม และ องค์กร
 6. Positive Work Environment หรือ สภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก… ซึ่งสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เหมาะแก่การทำงานเป็นทีม รวมทั้งการสื่อสารแบบเปิดสามารถนำไปสู่การมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้นได้

โดยรวมแล้ว… การมีส่วนร่วมของทีมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง และ ประสบความสำเร็จ อันเกิดจากแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย… แต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องใช้ความพยายาม และ ความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องจากผู้นำ หรือ หัวหน้าทีม และ สมาชิกทีมทุกคนด้วย

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts