Technology As A Competitive Strategy… เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน #SaturdayStrategy

competitive advantage

การลงทุนทางเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ทั้งในมิติเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป็นสินค้าหรือบริการ และ ในมิติของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือทำธุรกิจ… ซึ่งทั้งสองแนวทางต่างก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์เพื่อให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และ ถือเป็นกลยุทธ์เพื่อเอาชนะตลาดที่จำเป็นและโดดเด่นเชื่อมั่นได้ค่อนข้างชัดเจนต่อผลลัพธ์ที่สุดแนวทางหนึ่ง

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการค้นคว้าวิจัยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาแต่ไหนแต่ไร และ ผลผลิตที่พัฒนาขึ้นมาจากการค้นคว้าวิจัยจึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญก้าวหน้า และ ความล้ำหน้าทั้งในระดับหน่วยธุรกิจหรือองค์กร ไปจนถึงระดับประเทศชาติ…

ประเด็นก็คือ… การลงทุนทางเทคโนโลยี รวมทั้งการลงทุนกับงานค้นคว้าวิจัยอาจไม่ได้ให้ผลลัพธ์เป็น Competitive Advantage หรือ ความได้เปรียบในการแข่งขันเสมอไป… เพราะบางองค์กรอาจรุ่งโรจน์โดดเด่นอย่างชัดเจนเมื่อได้ลงทุนกับเทคโนโลยี แม้จะเป็นเพียงการลงทุนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทำธุรกิจเท่านั้นก็ตาม ในขณะที่บางองค์กร หรือ แม้แต่ทีมทำงานเล็กๆ แบบ Two-pizza Team หรือ ทีมที่มีคนแค่แบ่งพิซซ่ากันกินสองถาดก็อิ่มหมด… กลับมีปัญหามากมายเมื่อต้องพยายามกับการลงทุนและนำใช้เทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแล้ว ยังกลายเป็นอุปสรรคให้หงุดหงิดติดขัดไปหมดก็มี

Alan L. Frohman ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์องค์กรและที่ปรึกษาทางธุรกิจได้สรุปกรอบความสำเร็จล้มเหลว เผยแพร่เป็นบทความบนวารสาร Harvard Business Review เอาไว้ตั้งแต่ปี 1982 ซึ่งได้สรุปปัจจัยสำคัญต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบการกำหนดกลยุทธ์และแผนการลงทุนทางเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ที่ยังใช้กันอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยปัจจัยหลักๆ เพียง 3 ปัจจัยคือ

  1. Technical Background of Managers หรือ ภูมิหลังหรือพื้นฐานทางเทคนิคของผู้จัดการ… โดยองค์กรหรือกิจการที่ผู้บริหารมีทักษะและประสบการณ์เชิงเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้งาน และ ต้องตัดสินใจลงทุนด้วยเป้าหมายและกลยุทธ์ใดก็ตาม… ทุกการตัดสินใจและสั่งการจะมีเป้าหมายรายละเอียดที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรที่มีผู้บริหารออกตัวว่าตน “ไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยี” และตัดสินใจบนความกังวลส่วนตัว
  2. Criteria for the Technology Projects หรือ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดโครงการลงทุนทางเทคโนโลยี… โดยการทำโครงการเพื่อลงทุนทางเทคโนโลยี ซึ่งมีแง่มุม “ความเปลี่ยนแปลง” ของผลผลิตสุดท้ายที่ส่งผล หรือ Impact กับปัญหาสำคัญที่ท้าทายอยู่เดิม
  3. Systems & Structure หรือ ระบบและโครงสร้าง… โดยเฉพาะโครงสร้างการตัดสินใจซึ่งแต่ละองค์กรจะมีวัฒนธรรมองค์กรทั้งในประเด็นการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และ ในประเด็นของขั้นตอนการอนุมัติ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทั้งจากการจัดการภายใน และ โครงสร้างเชิงนิเวศของแต่ละอุตสาหกรรมที่ธุรกิจแข่งขันอยู่

ภาพรวมกว้างๆ จะประมาณนี้ครับ… ส่วนเครื่องมือทางการจัดการในกลยุทธ์การลงทุนทางเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ รวมทั้งเครื่องมือเพื่อใช้วิเคราะห์และถอดบทเรียนเพื่อจัดทำโครงการและข้อเสนอ หรือ Proposal… ขออนุญาตข้ามไปทั้งหมดครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Open Education Resources

Open Education Resources

OER เป็นแพล็ตฟอร์มการแบ่งปันไฟล์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ ที่แจกจ่ายแบ่งปันอ้างอิงสัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons หรือ CC licenses หรือ CC BY ซึ่งหมายความว่า การ Revise และ Remix ไม่ว่าจะอย่างไรก็จะอ้างอิงกลับไปที่ไฟล์หรือ Project ต้นฉบับได้อยู่เสมอ…

Smile

Predicting Happiness and Unhappiness… ทำนายสุขและทุกข์

การเลือกหนทางชีวิต ส่วนใหญ่ผลการเลือกจะไม่ได้เป็นแบบที่คาดการณ์ หรือที่สมองคาดการณ์หรือทำนายไว้… ซึ่งข้อเท็จจริงก็คือ การเลือกไม่ใช่เครื่องยันยันว่าใช่หรือไม่ใช่ ถูกหรือผิด ชอบหรือไม่ชอบ… เหมือนนักศึกษาที่ได้สิทธิ์เปลี่ยนภาพ และลังเลจนเปลี่ยนใจในตอนหลัง ทั้งที่ได้เลือกไปแล้ว ซึ่งระหว่างลังเล คนกลุ่มนี้จะคิดวนคิดเวียนเหมือนติดกับดัก ที่ล้อมโดยความพอใจกับไม่พอใจ… กับดักความสุขจึงอยู่ที่ จะยอมจบตั้งแต่เลือก แล้วไปทำอย่างอื่น หรือกลับมาแก้ไขการเลือกเดิมซ้ำๆ จนขาดความสุข

plastic bag natural

Bioplastic… ปฐมบท #FridaysForFuture

ยุคของ Bioplastic มาถึงช้ากว่าที่หลายฝ่ายเข้าใจมาก ซึ่งถ้านับจากวันเปิดตัว Parkesine ต้นแบบพลาสติกชีวภาพที่ทำจากไนโตรเซลลูโลส หรือ Nitrocellulose โดย Alexander Parkes ในงาน Great London Exhibition ปี 1862 หรือกว่า 150 ปีมาแล้ว… ย่อมถือว่าพัฒนาการกว่าร้อยปีที่มีมา “ยังไปไม่ถึงไหนเท่าไหร่เลย”

EDIT Self Driving

Open Motors… Open Source EV

กระแส EV หรือ Electric Vehicle หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในชั่วโมงนี้… ต้องถือว่าร้อนแรงและมาเร็วกว่าที่คาด… และดูเหมือนว่ากระแส EV จะไม่หยุดแค่การมาแทนที่รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเท่านั้น เพราะรถยนต์จะมาพร้อมกับระบบนิเวศน์การคมนาคมขนส่ง ที่ท้ายสุดแล้ว… แม้แต่นิยามของ “รถ” ก็คงไม่เหมือนที่เรารู้จักและเข้าใจในปัจจุบัน