competitive advantage

Technology As A Competitive Strategy… เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน #SaturdayStrategy

การลงทุนทางเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ทั้งในมิติเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป็นสินค้าหรือบริการ และ ในมิติของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือทำธุรกิจ… ซึ่งทั้งสองแนวทางต่างก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์เพื่อให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง และ ถือเป็นกลยุทธ์เพื่อเอาชนะตลาดที่จำเป็นและโดดเด่นเชื่อมั่นได้ค่อนข้างชัดเจนต่อผลลัพธ์ที่สุดแนวทางหนึ่ง

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการค้นคว้าวิจัยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาแต่ไหนแต่ไร และ ผลผลิตที่พัฒนาขึ้นมาจากการค้นคว้าวิจัยจึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญก้าวหน้า และ ความล้ำหน้าทั้งในระดับหน่วยธุรกิจหรือองค์กร ไปจนถึงระดับประเทศชาติ…

ประเด็นก็คือ… การลงทุนทางเทคโนโลยี รวมทั้งการลงทุนกับงานค้นคว้าวิจัยอาจไม่ได้ให้ผลลัพธ์เป็น Competitive Advantage หรือ ความได้เปรียบในการแข่งขันเสมอไป… เพราะบางองค์กรอาจรุ่งโรจน์โดดเด่นอย่างชัดเจนเมื่อได้ลงทุนกับเทคโนโลยี แม้จะเป็นเพียงการลงทุนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทำธุรกิจเท่านั้นก็ตาม ในขณะที่บางองค์กร หรือ แม้แต่ทีมทำงานเล็กๆ แบบ Two-pizza Team หรือ ทีมที่มีคนแค่แบ่งพิซซ่ากันกินสองถาดก็อิ่มหมด… กลับมีปัญหามากมายเมื่อต้องพยายามกับการลงทุนและนำใช้เทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแล้ว ยังกลายเป็นอุปสรรคให้หงุดหงิดติดขัดไปหมดก็มี

Alan L. Frohman ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์องค์กรและที่ปรึกษาทางธุรกิจได้สรุปกรอบความสำเร็จล้มเหลว เผยแพร่เป็นบทความบนวารสาร Harvard Business Review เอาไว้ตั้งแต่ปี 1982 ซึ่งได้สรุปปัจจัยสำคัญต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบการกำหนดกลยุทธ์และแผนการลงทุนทางเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ที่ยังใช้กันอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยปัจจัยหลักๆ เพียง 3 ปัจจัยคือ

  1. Technical Background of Managers หรือ ภูมิหลังหรือพื้นฐานทางเทคนิคของผู้จัดการ… โดยองค์กรหรือกิจการที่ผู้บริหารมีทักษะและประสบการณ์เชิงเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้งาน และ ต้องตัดสินใจลงทุนด้วยเป้าหมายและกลยุทธ์ใดก็ตาม… ทุกการตัดสินใจและสั่งการจะมีเป้าหมายรายละเอียดที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรที่มีผู้บริหารออกตัวว่าตน “ไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยี” และตัดสินใจบนความกังวลส่วนตัว
  2. Criteria for the Technology Projects หรือ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดโครงการลงทุนทางเทคโนโลยี… โดยการทำโครงการเพื่อลงทุนทางเทคโนโลยี ซึ่งมีแง่มุม “ความเปลี่ยนแปลง” ของผลผลิตสุดท้ายที่ส่งผล หรือ Impact กับปัญหาสำคัญที่ท้าทายอยู่เดิม
  3. Systems & Structure หรือ ระบบและโครงสร้าง… โดยเฉพาะโครงสร้างการตัดสินใจซึ่งแต่ละองค์กรจะมีวัฒนธรรมองค์กรทั้งในประเด็นการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และ ในประเด็นของขั้นตอนการอนุมัติ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทั้งจากการจัดการภายใน และ โครงสร้างเชิงนิเวศของแต่ละอุตสาหกรรมที่ธุรกิจแข่งขันอยู่

ภาพรวมกว้างๆ จะประมาณนี้ครับ… ส่วนเครื่องมือทางการจัดการในกลยุทธ์การลงทุนทางเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ รวมทั้งเครื่องมือเพื่อใช้วิเคราะห์และถอดบทเรียนเพื่อจัดทำโครงการและข้อเสนอ หรือ Proposal… ขออนุญาตข้ามไปทั้งหมดครับ

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts