ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์… เครื่องหมายแสดงสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา #RederSMEs

Thai Geographical Indication

ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการจดทะเบียนคุ้มครอง หรือ อยู่ภายใต้กฏหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง ถือเป็น Competitive Advantage หรือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญและสามารถรักษาโอกาสจากความได้เปรียบที่มีเอาไว้ได้ต่อไป

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย นอกจากจะมีการคุ้มครองสิทธิ์แบบลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรแบบต่างๆ แล้ว… ปัจจุบันยังมีการคุ้มครองด้วย สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indication หรือ GI อีกแบบหนึ่ง

แต่การถือครองและอ้างสิทธิ์ด้วย สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จะแตกต่างจากการถือครองและอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแบบอื่น… เพราะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่มาจาก แหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ผู้เป็นเจ้าของจึงไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด… แต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการในพื้นที่ หรือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่อ้างสิทธิ์ใช้เป็นกลุ่มโดยอ้างอิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นสำคัญ… เช่น ส้มโอนครชัยศรี หรือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งคนนครชัยศรี หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายส้มโอจากนครชัยศรี สามารถถือสิทธิ์ใช้คำว่านครชัยศรีในการโฆษณาและขายส้มโอ เหมือนข้าวสารบรรจุถุงที่ผลิตจากข้าวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ก็สามารถใช้คำว่าทุ่งกุลาร้องไห้ในผลิตภัณฑ์ข้าวทั้งหมดจากแหล่งนี้ได้

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงเป็น ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ สิ่งอื่นใดที่บอกแหล่งผลิตของสินค้า โดยสามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า สินค้านั้นมีคุณภาพ หรือ มีคุณลักษณะพิเศษ แตกต่างจากสินค้าที่ผลิตในแหล่งผลิตอื่น… โดยมีองค์ประกอบหรือปัจจัยเฉพาะสำคัญ 2 ประการที่ชัดเจนคือ ธรรมชาติ กับ มนุษย์ในท้องถิ่น… โดยธรรมชาติทำหน้าที่สร้างสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุดิบให้แก่การผลิต ส่วนมนุษย์ใช้ทักษะความชำนาญและภูมิปัญญาในการผลิต… ซึ่งทั้งสองปัจจัยก่อให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ สิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงเป็นสิทธิระดับชุมชน หรือ สิทธิของกลุ่มคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่ผลิตสินค้านั่นเอง

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ปัจจุบัน… กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีกฏหมายและระเบียบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยมีตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รับรองให้แก่ผู้ผลิตสินค้าอ้างอิงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว หรือ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แม้จะเป็นการคุ้มครองและรับรองให้ผู้ประกอบการและสินค้าที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่ในทางเทคนิคยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ให้สับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า เช่น ลองกองตันหยงมัส กับ ลองกองอุตรดิตถ์

สินค้าที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI และขอรับตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ประกอบด้วย สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม และสินค้าอุตสาหกรรม หรือ สินค้าเกษตรแปรรูป… โดยผู้ที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. จัดประชุมศึกษาความเป็นไปได้

ส่วนราชการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต รวมกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีความสนใจยื่นจดทะเบียน GI จัดประชุม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และรวบรวมข้อมูลขอรับความคุ้มครอง… ครอบคลุมชื่อเสียงของสินค้า คุณภาพ ลักษณะพิเศษ วิธีการผลิต ความเชื่อมโยงสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์ และขอบเขตพื้นที่แหล่งภูมิศาสตร์… โดยผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. ส่วนราชการ คือ หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้านั้น
  2. บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือ นิติบุคคล ต้องประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และอยู่ในพื้นที่แหล่งภูมิศาสตร์นั้น
  3. กลุ่มผู้บริโภค หรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยสามารถยื่นคำขอร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ และ/หรือ เอกชน ก็ได้

2. ยื่นคำขอ

หลังจากร่างคำขอ สรุปเนื้อหาและจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ผู้ที่มีความประสงค์จดทะเบียนให้กรอกแบบ สช.01 ให้ครบถ้วน นำมายื่น ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดนนทบุรี หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและประกาศรับรอง

นายทะเบียนทำการตรวจสอบคำขอโดยใช้เวลา 120 วัน หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จะทำการประกาศโฆษณาอีก 90 วัน ซึ่งหากไม่มีการคัดค้าน จะประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อไป

เมื่อสินค้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI และ มีการจัดทำระบบควบคุมแล้ว… ชุมชนจะทำการรวบรวมผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย และ สมัครขอเข้าร่วมการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ตรวจประเมินขั้นตอนการผลิตของผู้ประกอบการว่าเป็นไปตามทะเบียน คู่มือปฏิบัติงานและแผนควบคุมหรือไม่ หากเป็นไปตามที่ระบุ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย มีอายุ 2 ปีให้

ผู้ประกอบการสินค้าในแหล่งผลิตโดดเด่นและมีชื่อเสียงผูกพันธ์กับแหล่งผลิตโดยตรง… อย่าละเลยกับเรื่องนี้น๊ะครับ

References… 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

Personel Branding

Personal Branding…

เป็นข้อเท็จจริงนานมาแล้วว่า บุคคลที่ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน มักจะเป็นคนที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับ และมีเรื่องราวของเขา ที่คนอื่นสามารถพูดถึงและเล่าต่อได้

เจ้าสาวที่กลัวฝน

เจ้าสาวที่กลัวฝน… เพลงดังยังจำ #001

ท่านไหนจำเพลงนี้ได้บ้างครับ… เจ้าสาวที่กลัวฝน เสียงแหบๆ มีเอกลักษณ์มากๆ ผู้สร้างตำนานแกรมมี่ ทิ้งไว้เป็นมรดกที่มีความหมายต่อหลายสิ่งหลายอย่าง

eLearning Course Evaluation

Evaluation Model For eLearning

เมื่อท่านทำ eLearning เพื่อสอนใครก็ตาม สิ่งที่จะทำให้ eLearning Contents แตกต่างจาก Contents แบบอื่นอย่างชัดเจนคือการใส่กลไกการประเมินความรู้หลังเรียนให้ Contents มาด้วย… ซึ่งบทความอย่างที่ผมเขียนให้ท่านอ่านอยู่นี้ จะเรียกว่าเป็น eLearning Contents ไม่ได้เลยทั้งที่ผมกำลังถ่ายทอดความรู้จากผมมาถึงท่านเช่นกัน เพราะบทความของผมไม่สนใจจะประเมินความรู้ความเข้าใจของท่าน ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ความรู้ของผม… แต่บทความชิ้นเดียวกันนี้ หัวข้อเดียวกันนี้ หากเรียบเรียงขึ้นใหม่และใส่โมดูลประเมินความรู้ความเข้าใจเข้าไปด้วย Contents Article ธรรมดาก็จะกลายเป็น eLearning Contents ได้ทันที

King's St Alban's

Enjoy–Understanding Metrix… เครื่องมือประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน

การใช้ Enjoy–Understanding Metrix จะพิจารณา Task หรือ ภาระงานที่ต้องทำในกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละรายการ อยู่ในโซนไหนของ Enjoy–Understanding Grid ซึ่งจะทำให้เห็นสถานะของหัวข้อ วัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชาที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนว่า… จะตรึงผู้เรียนเอาไว้ที่กริดด้านไหน?