แผนพัฒนากองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565-2569 (ทบทวนปีบัญชี พ.ศ. 2567) #ReDucation

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิเชฐ โพธิ์ภักดี ออกมาเปิดเผยผลการประชุมว่า… ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนากองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565-2569 (ทบทวนปีบัญชี พ.ศ. 2567) ซึ่งมีสาระสำคัญคือการเพิ่มพันธกิจและกลยุทธ์ จากปี พ.ศ. 2566 ด้านการส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของกองทุนฯ และ เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 ในวงเงินงบประมาณ 70 ล้านบาท

ในส่วนของแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี พ.ศ. 2567 จะเน้นไปที่การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหาร และ ภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ด้วยโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยกองทุนฯ จะใช้งบประมาณในส่วนนี้รวม 63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของงบประมาณทั้งหมด เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีทั้งปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการอธิบายเพิ่มเติมว่า… ถึงแม้วันนี้จะมีการเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 แล้ว แต่ในระหว่างปี ทางกองทุนฯ ก็จะมีการสำรวจความต้องการของโรงเรียนประถมศึกษาเพิ่มเติมไปด้วย หากมีนักเรียนหรือโรงเรียนใดที่ตกหล่น หรือ ต้องการความช่วยเหลือด้านโภชนาการ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ก็จะทบทวนปรับแผนเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ และ สร้างประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เด็กไทยสุขภาพดี สมวัย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมการจัดการอาหาร

หมายเหตุ… โดยส่วนตัวคิดว่างบประมาณที่จัดสรรได้น้อยไปมากกับภาระ และ ความสำคัญของการส่งเสริมโภชนาการให้เด็กไทย เพราะตัวเลขค่าครองชีพ และ ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันน่าจะคาดหวังถึงขั้นยกระดับภาวะโภชนาการให้เด็กได้ยาก… แต่ก็เป็นกำลังใจให้คณะทำงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาทุกท่านครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts