THAI SME-GP… รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย #RederSMEs

กรมบัญชีกลางได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยผ่านการอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนให้ SME ได้รับโอกาสเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้จัดทำโครงการ “THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนให้ SME ได้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปีได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และข้อมูลปัจจุบันมี SME ที่ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย กว่า 1.24 แสนราย โดยมีรายการสินค้าและบริการ รวมกว่า 1 ล้านรายการ

โครงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย… SME จะต้องมีคุณสมบัติการเป็น SME ตามนิยามที่ สสว. กำหนด คือ… ถ้าเป็นผู้ประกอบการในภาคการผลิตต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ถ้าอยู่ในภาคการค้า/บริการ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี โดยจะต้องขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์ ThaiSMEGP.com และ ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนองานเรียบร้อยแล้ว

โครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ THAI SME-GP ฉบับปรับปรุงปี 2565 ได้มีการปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาและลดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก… ทั้งเรื่องการสมยอมราคา หรือ ฮั้ว… สร้างความเป็นธรรม และ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้คงสิทธิประโยชน์กับ SME ด้วยแต้มต่อไม่เกินร้อยละ 10 ในการเสนอราคาด้วยวิธี e-Bidding ที่ใช้เกณฑ์ราคา และ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ SME ที่ได้รับการรับรองเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือ Made in Thailand ด้วยแต้มต่อไม่เกินร้อยละ 15 ขณะเดียวกันยังกระจายประโยชน์ไปยัง SME รายเล็กๆ ให้เข้าถึงงานที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ได้ง่ายขึ้น โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก SME เป็นลำดับแรก

ประโยชน์ของโครงการ Thai SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

  1. THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย… เป็นช่องทางสำคัญเกื้อกูล SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐในแต่ละท้องถิ่น โดย ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนรวมทั้งสิ้น 124,500 ราย มีรายการสินค้าและบริการรวม 1,009,000 รายการ ส่วนในรอบปี พ.ศ. 2564 ระหว่างมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564… ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนได้รับการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการคัดเลือก และ วิธี e-Bidding… คิดเป็นมูลค่ารวม 551,365.50 ล้านบาท
  2. สร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ทุกขนาดให้สามารถยังคงดำเนินธุรกิจได้ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจ
  3. เพิ่มแต้มต่อในการแข่งขันให้กับ SME เมื่อเทียบกับผู้ประมูลทั่วไป

นอกจากนั้น… สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ… ด้วยกิจกรรมบ่มเพาะความรู้ให้ครบ ปรับแนวทาง สร้างแนวคิด เพื่อพิชิตตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่ามากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท

  • เติมเต็มทุกความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • บริการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกปรับแผนธุรกิจให้ Fit สะกิดใจภาครัฐ
  • แนะนำการปรับรูปถ่ายให้ปัง สร้าง Content ให้โดน
  • บริการการสมัครสมาชิก สสว. / Thai SME – GP / e – GP

ส่วนสิทธิประโยชน์สำหรับ MSME หรือ Micro SME ที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับโอกาส

  • ร่วมการแสดงสินค้าและบริการ ในงาน SME-GP Day
  • การนำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบ e – Catalog
  • การเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ Exclusive

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *