Thailand Franchise Award 2021 #RederSMEs

Thailand Franchise Award

เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2021 ที่ผ่านมา… กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวดรางวัลธุรกิจ “แฟรนไชส์ไทยประจำปี 2564 หรือ Thailand Franchise Award 2021 หรือ TFA 2021” โดยธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมการประกวด… ต้องดำเนินกิจการเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นแฟรนไชส์ซอร์ หรือ Franchisor และ เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 37 แบรนด์ แต่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการ จำนวน 10 แบรนด์ ซึ่งเข้ารับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ปี 2021

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประกวด Thailand Franchise Award 2021 ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ได้แสดงศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และ ผู้สนใจลงทุน โดยคาดหวังให้รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือกช่วย “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ให้ประชาชนมีธุรกิจเป็นของตนเองได้ง่าย ให้ผลตอบแทนไว และตั้งตัวได้เร็วขึ้น

โดยปี 2021… กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แบ่งรางวัลการประกวดออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ได้แก่

ประเภทที่ 1… รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2… รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทย ค้าปลีกยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3… รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4… รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง 
 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี

ประเภทที่ 5… รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ จำนวน 1 รางวัล คือ 

 • รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

สำหรับรายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัล Thailand Franchise Award 2021 ประกอบด้วย…

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม หรือ BEST SMALL FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท ชิปป๊อป จำกัด แบรนด์ SHIPPOP

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม หรือ BEST MEDIUM FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จำกัด แบรนด์ LAUNDRYBAR

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม หรือ BEST LARGE FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ ตำมั่ว

รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม หรือ BEST FOOD FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ ตำมั่ว

รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม หรือ BEST BEVERAGE FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท คามุ คามุ จำกัด แบรนด์ Kamu Kamu

รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม หรือ BEST SERVICE FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย จำกัด แบรนด์ Otteri wash & dry

รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม หรือ BEST RETAIL FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิแฟรนไชส์ จำกัด แบรนด์ OfficeMate Plus

รางวัลเเฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม หรือ BEST EDUCATION FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท โฟกัส คิดส์ จำกัด แบรนด์ 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง

รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม หรือ BEST EXPORT FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท คามุ คามุ จำกัด แบรนด์ Kamu Kamu

รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม หรือ BEST INNOVATION FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด แบรนด์ BEST Express 

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง หรือ FRANCHISE SHINING STAR 2021 ได้แก่… 

 • บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ เขียง

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี หรือ FRANCHISE OF THE YEAR 2021 ได้แก่…

 • บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม หรือ BEST OVERSEAS FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

ส่วนท่านที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร. 0–2547–5953 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Novel Food

Novel Food… ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารใหม่สำหรับ SMEs อาหาร #RederSMEs

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559… กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศ ฉบับที่ 376 เรื่อง อาหารใหม่ หรือ Novel Food โดยมีสาระสำคัญว่า… ในปัจจุบันนี้มีการนำวัตถุที่ไม่เคยบริโภคเป็นอาหารมาใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบอาหาร อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้มาก่อน จึงสมควรมีมาตรการการประเมินความปลอดภัยรองรับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ROI

Return of Investment และอื่นๆ

ROI เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งตัวเลขนี้หาได้ง่ายๆ จากการเอากำไรสุทธิหารด้วยต้นทุนแล้วเอาไปคูณกับ 100 เพื่อให้ได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์… ซึ่งตัวเลขจะตรงไปตรงมา และนักลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่คิดเลขนี้ได้อัตโนมัติกันทุกคน โดยเฉพาะนักลงทุนในตลาดหุ้น

Participative Leadership

Participative Leadership… ภาวะการนำแบบให้ความสำคัญกับทีม #ExtremeLeader

ผู้นำหรือหัวหน้าส่วนใหญ่ต่างก็เคยมีประสบการณ์ถามเอาข้อมูล และ ถามเอาการตัดสินใจจากลูกทีมหรือลูกน้องกันทั้งนั้น… แต่ท่าทีและความสามารถในการตัดสินใจ หรือ แม้แต่ท่าทีและความสามารถในการเสนอความเห็นของลูกทีม… อาจจะไม่ได้ดั่งใจของผู้นำเท่าไหร่!

Leadership Negotiation

Effective Leadership Negotiation Process… ขั้นตอนการเจรจาอย่างผู้นำที่สำเร็จ #ExtremeLeader

ทักษะการเจรจา และ ทักษะการต่อรอง จัดอยู่ในกลุ่ม Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะด้านอารมณ์และสติปัญญา ที่ใช้ขับเคลื่อนตัวเองในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะบริบทในการสื่อสารกับผู้อื่น ที่มุ่งเป้าโน้มน้าวการตัดสินใจ หรือ ขอความร่วมมือ รวมทั้งการคิดและออกแบบกลยุทธ์ ตลอดจนการตระเตรียมแผนการต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดการเป้าหมายได้ตามที่คาดหวัง…