Thailand Franchise Award

Thailand Franchise Award 2021 #RederSMEs

เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2021 ที่ผ่านมา… กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวดรางวัลธุรกิจ “แฟรนไชส์ไทยประจำปี 2564 หรือ Thailand Franchise Award 2021 หรือ TFA 2021” โดยธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมการประกวด… ต้องดำเนินกิจการเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นแฟรนไชส์ซอร์ หรือ Franchisor และ เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 37 แบรนด์ แต่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการ จำนวน 10 แบรนด์ ซึ่งเข้ารับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ปี 2021

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประกวด Thailand Franchise Award 2021 ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ได้แสดงศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และ ผู้สนใจลงทุน โดยคาดหวังให้รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือกช่วย “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ให้ประชาชนมีธุรกิจเป็นของตนเองได้ง่าย ให้ผลตอบแทนไว และตั้งตัวได้เร็วขึ้น

โดยปี 2021… กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แบ่งรางวัลการประกวดออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ได้แก่

ประเภทที่ 1… รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2… รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทย ค้าปลีกยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3… รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4… รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง 
 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี

ประเภทที่ 5… รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ จำนวน 1 รางวัล คือ 

 • รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

สำหรับรายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัล Thailand Franchise Award 2021 ประกอบด้วย…

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม หรือ BEST SMALL FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท ชิปป๊อป จำกัด แบรนด์ SHIPPOP

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม หรือ BEST MEDIUM FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จำกัด แบรนด์ LAUNDRYBAR

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม หรือ BEST LARGE FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ ตำมั่ว

รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม หรือ BEST FOOD FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ ตำมั่ว

รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม หรือ BEST BEVERAGE FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท คามุ คามุ จำกัด แบรนด์ Kamu Kamu

รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม หรือ BEST SERVICE FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย จำกัด แบรนด์ Otteri wash & dry

รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม หรือ BEST RETAIL FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิแฟรนไชส์ จำกัด แบรนด์ OfficeMate Plus

รางวัลเเฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม หรือ BEST EDUCATION FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท โฟกัส คิดส์ จำกัด แบรนด์ 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง

รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม หรือ BEST EXPORT FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท คามุ คามุ จำกัด แบรนด์ Kamu Kamu

รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม หรือ BEST INNOVATION FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด แบรนด์ BEST Express 

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง หรือ FRANCHISE SHINING STAR 2021 ได้แก่… 

 • บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ เขียง

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี หรือ FRANCHISE OF THE YEAR 2021 ได้แก่…

 • บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม หรือ BEST OVERSEAS FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

ส่วนท่านที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร. 0–2547–5953 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts