Thailand Net Zero Emissions… ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ #GreenVision

Net Zero Emission

แนวทางการพัฒนาประเทศ และ การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกๆ ประเทศ ต่างก็ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ก่อผลกระทบเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ครอบคลุมทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และ กระทบต่อเนื่อง 

หลายประเทศได้แสดงเจตจำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอ้างอิงปี 2030 เป็นปีฐาน โดยมีความตกลงปารีส หรือ Paris Agreement กับเป้าหมายควบคุมอุณหภูมิของโลก ไม่ให้เพิ่มขึ้นเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส เป็นนโยบายกลาง… โดยประเทศไทยได้ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20-25 % ในปี 2030 หรือ ปีพุทธศักราช 2573

ในขณะที่หลายประเทศในหลายภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใหญ่หลวง รุนแรง และ เกิดซ้ำบ่อยครั้งจนเห็นเป็นความสูญเสีย… ได้มีการพิจารณาปรับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ การพัฒนาเศรษฐกิจปลอดคาร์บอนในระดับ ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission กันอย่างชัดเจนแล้ว… และ ประเทศไทยโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2065–2070… หรือในอีก 45 ปีข้างหน้า

กรณีศึกษาจากสหภาพยุโรปยุทธศาสตร์อียูกรีนดีล หรือ EU Green Deal ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวในเขตเศรษญกิจยุโรป ซึ่งผลักดันให้มีการปฏิรูปกฎระเบียบ และ มาตรการต่างๆ ครอบคลุมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเอาประเด็นสิ่งแวดล้อมนำ… EU Green Deal มุ่งบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 55% ภายในปี 2030 และ มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจปลอดคาร์บอน หรือ คาร์บอนเป็นศูนย์ หรือ Net Carbon Emission ในปี 2050 ตามแนวทางการพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เพิ่มการใช้ทรัพยากรให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ใช้พลังงานทดแทน และ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

มาตรการต่างๆ ที่สหภาพยุโรปได้ดำเนินการเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์อียูกรีนดีลมีหลายกรณีที่น่าสนใจเช่น กฎหมายบรรจุภัณฑ์ หรือ EU Packaging and Packaging Waste Directive… กฎหมายและโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งให้ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ทนทาน ใช้ซ้ำได้ ซ่อมแซมได้ รีไซเคิลได้ และ ใช้พลังงานน้อย… นอกจากนั้น ยังมีเป้าหมายที่จะรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ให้ได้มากกว่า 75% ภายในปี 2030 ส่งผลให้สินค้าในตลาดอียูที่แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ สามารถรีไซเคิลได้ โดยใช้แนวทางให้ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ หรือ Extended Producer Responsibility หรือ EPR เช่น การเรียกคืนขวด เป็นต้น

ด้านสหรัฐอเมริกา… หลังจาก Presiden Joe Biden เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งได้พาสหรัฐอเมริกากลับเข้าสู่ข้อตกลงปารีส ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการนำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปผูกกับ นโยบายต่างประเทศ กลยุทธ์ด้านความมั่นคงของชาติ และ ด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยตั้งเป้าให้สหรัฐอเมริกาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission และ ตั้งเป้าให้สหรัฐอเมริกาเป็นเขตเศรษฐกิจพลังงานสะอาด 100% หรือ Clean Energy Economy ภายในปี ค.ศ. 2050

ในประเทศญี่ปุ่น… ญี่ปุนได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว หรือ Green Growth Strategy ที่ได้กำหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ในปี 2050 และยังตั้งเป้าหมายในการยกเลิกการผลิตรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลทั้งหมดภายใน 2035… ในขณะที่ประเทศจีน ก็ได้ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ในปี 2060 เช่นกัน

ในประเทศไทย… ข้อมูลจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉาย ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยยืนยันว่า… เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน… ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ ซึ่งได้กำหนดแนวนโยบายภาคพลังงานของประเทศ  โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาด และ ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission… หรือ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายใน 2065-2070

โดยรัฐบาลมีแผนที่จะปรับในเรื่องแหล่งพลังงานของประเทศ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อให้ประเทศและประชาชนได้รับประโยชน์ รวมทั้งเอกชนที่ร่วมมือกับรัฐบาลก็ต้องได้ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ เรื่องยานยนต์พลังงานไฟฟ้า จะดำเนินการให้ครบวงจร ทั้งเรื่องรถและสถานีชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อจูงใจให้คนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้น ทั้งนี้ ต้องมีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลกที่ต้องเตรียมการให้พร้อม

สำหรับ Policy Direction หรือ แนวนโยบายแผนพลังงานชาติ เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคพลังงานสามารถบรรลุเป้าหมายการมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ จะมีการส่งเสริมการลงทุนพลังงานสีเขียวในภาคพลังงาน ประกอบด้วย… 

  • การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 50%
  • การปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle หรือ EV เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ช่วยแก้ไขปัญหาสภาพอากาศจากภาวะฝุ่นละออง PM2.5
  • การปรับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากกว่า 30% โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานสมัยใหม่
  • การปรับโครงสร้างกิจการพลังงานรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงาน หรือ Energy Transition ตามแนวทาง 4D1E ซึ่งประกอบด้วย… Decarbonization หรือ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงาน… Digitalization หรือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบพลังงาน… Decentralization หรือ การกระจายศูนย์การผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน… Deregulation หรือ การปรับปรุงกฎระเบียบรองรับนโยบายพลังงานสมัยใหม่ และ Electrification หรือ การเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นพลังงานไฟฟ้า… 

ทั้งนี้ เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Carbon Emission ในช่วง ค.ศ. 2065-2070 จะขึ้นอยู่กับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนทางการเงิน

การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ ภายใต้กรอบการพัฒนาเศษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model อันเป็นวาระแห่งชาติ… ซึ่งได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ประเทศไทยมีอยู่ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ใช้ได้ยั่งยืน รีไซเคิลได้ รวมทั้งการลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ดร.วิจารย์ สิมาฉาย ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า… ประเทศไทยซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ปี พ.ศ. 2566–2570 โดยกำหนดหมุดหมายที่ 10 ประเทศไทยให้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจไทย ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs โดยคำนึงถึงกระแสผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมสินค้า และ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Customer Personas สำหรับ Digital Marketer

คำถามเรื่องอยากขายได้หรืออยากเพิ่มยอดขาย… เป็นคำถามสุดคลาสสิคที่โค๊ชและที่ปรึกษาทางธุรกิจทุกคนต้องเจอแน่นอน ซึ่งโค๊ชทางธุรกิจและการตลาดที่ผมรู้จักทั้งหมด จะต้องงัดเอาเครื่องมือชื่อ Customer Personas ออกมากางติวกันเป็นชุดทุกคน

Water Pollution

วิทยาการข้อมูลสถานะแหล่งน้ำ กับปัญหามลพิษและภัยพิบัติจากน้ำ

แนวคิดการจัดการน้ำเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะกรณีน้ำเน่าเสีย ทั้งน้ำเสียทางกายภาพ หรือ Physical Wastewater… น้ำเสียทางเคมี หรือ Chemical Wastewater… หรือน้ำเสียทางชีววิทยา หรือ Biological Wastewater ไล่ไปจนถึงขยะในน้ำ จนไปอยู่ในกระเพาะสัตว์น้ำจืดน้ำเค็ม ที่หลายท่านเดือดดาล

Decision Making Concept

หลุมพรางการตัดสินใจของผู้นำ และ Hippo กับ DDD

ความเห็นของคนหัวโต๊ะเงินเดือนสูงคนนั้น มีอิทธิพลกับ “ความคิดเห็นของทุกคน” ในโต๊ะประชุมเสมอ… หลายความเห็นที่คนหัวโต๊ะรู้สึกว่าตัวเองโคตรรู้ดีจน “ฟังน้อยและตัดสินความเห็น” ของคนอื่นๆ… คนหัวโต๊ะแบบนี้มักจะถูกเรียกว่า Highest-Paid Person’s Opinion หรือ ความเห็นจากคนเงินเดือนสูงสุด หรือ Hippo นั่นเอง

Competitors Analysis Report

Competitors Analysis Report… วิธีทำรายงานเรื่องคู่แข่ง #SaturdaysStrategy

การเจาะดูกลยุทธ์ของคู่แข่ง ที่พยายาม “เอาชนะการตัดสินใจเลือกของลูกค้า” ทั้งการตัดสินใจเลือกของลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่า และ ลูกค้าเก่าของคู่แข่งรายอื่นๆ จึงเป็นทางลัดในการกำหนดกลยุทธ์ที่นักบริหารส่วนใหญ่ มีทักษะในการ “ประเมินคู่แข่ง” อยู่ในสัญชาตญาณกันทั้งสิ้น… แต่การเชื่อสัญชาตญาณสำหรับธุรกิจที่แข่งขันสูง ตลาดใหญ่โต และ ลูกค้าอ่อนไหวท่ามกลางการแข่งขัน… นักบริหารส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเสี่ยงกับสัญชาตญาณส่วนตัวกันหรอก…