กองทุนแสงอาทิตย์ และ พระครูโซลาร์เซลล์แห่งวัดป่าศรีแสงธรรม #SustainableFuture

แนวคิดการจัดตั้งกองทุนแสงอาทิตย์ หรือ Thailand Solar Fund มีที่มาจากการริเริ่มของ พระปัญญาวชิรโมลี หรือ พระครูวิมลปัญญาคุณ แห่งวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี… ซึ่งท่านพระครูได้นำโซลาร์เซลล์มาใช้ในวัดเพื่อลดค่าใช้จ่าย และ หยิบยกประเด็นเรื่องพลังงานทดแทนมาใช้ในการสอนนักเรียน จนกลายเป็นศูนย์อบรมโซลาร์เซลล์ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ กลายเป็นต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชน และ วัดที่ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้… ก่อนจะขยายผลไปสู่การจัดตั้งกองทุนแสงอาทิตย์ หรือ Thailand Solar Fund ในเวลาต่อมา

พระปัญญาวชิรโมลี หรือ พระครูวิมลปัญญาคุณ แห่งวัดป่าศรีแสงธรรม | เครดิตภาพ: GuideUbon.com 

กองทุนแสงอาทิตย์ หรือ Thailand Solar Fund ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยมีเครือข่ายความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งด้านผู้บริโภค ด้านศาสนา ด้านการพัฒนาเด็ก ด้านสิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาที่ยั่งยืน และ ภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปพลังงาน และ การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงพลังงานสะอาด และ มุ่งสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน… โดยได้ดำเนินการระดมทุน และ เปิดรับบริจาคเพื่อนำไปจัดหาโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชน และ สถานที่ที่ไม่มีไสายส่งฟฟ้าเข้าถึงได้… เพื่อผลักดันและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงาน และ มีโอกาสเพิ่มรายรับให้แก่ประชาชนหากสามารถผลิตไฟฟ้า และ จำหน่ายเข้าระบบได้ในระยะต่อไป

โครงการระยะแรกของกองทุนแสงอาทิตย์ หรือ Thailand Solar Fund สามารถระดมทุนจากภาคประชาชนรวม 7.7 ล้านบาท เพื่อดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 2. โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 3. โรงพยาบาลศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 4. โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 5. โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 6. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และ
 7. โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร 

โดยมีกำลังผลิตติดตั้งเริ่มต้นที่แห่งละ 30 กิโลวัตต์ในระบบออนกริด หรือ ระบบที่ไม่ใช้แบตเตอรี่สำรองแต่ยังเชื่อมต่อระบบหลักของการไฟฟ้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาล ซึ่งกำลังการผลิตดังกล่าวช่วยจะลดภาระค่าไฟฟ้าของแต่ละโรงพยาบาลได้ประมาณ 200,000 บาทต่อปีและ ยาวนานถึง 25 ปี

นอกจากนั้น… กองทุนแสงอาทิตย์ หรือ Thailand Solar Fund ยังดำเนินการรติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษานำร่องอีก 7 สถาบันระหว่างปี พ.ศ. 2563–2564 ได้แก่…

 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
 2. วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 3. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 4. วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนอง 
 5. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 6. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 7. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างของ กองทุนแสงอาทิตย์ คลิกที่นี่ ส่วนท่านที่ประสงค์จะบริจาคสมทบกองทุน กรุณาคลิกที่นี่ หรือ ท่านที่สะดวกไปกราบพระครูวิมลปัญญาคุณ ที่ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ เยี่ยมชมโครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง วัดป่าศรีแสงธรรมได้… ก็ยิ่งดีงาม

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts