ThaiSC… ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงเพื่อคนไทย #DeepTechDriven

ThaiSC เป็นชื่อบริการของ NSTDA Supercomputer Center หรือ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ซึ่งถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงของประเทศไทย ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ในส่วนโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ National Science and Technology Infrastructure หรือ NSTI

ThaiSC มุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ HPC หรือ High Performance Computing เพื่อการพัฒนานงานวิจัยด้านวิทยาการคำนวณ หรือ Computational Science เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ งานวิจัยด้าน Computational Chemistry…. Bioinfomatics…. Climate Change…. Artificial Intelligence และ Big data เป็นต้น ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้ให้บริการ มีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้

บริการของ ThaiSC ในปัจจุบันมีระบบให้บริการที่น่าสนใจอยู่ 3 ส่วนคือ

  1. Government Data Center and Cloud Service หรือ GDCC หรือ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ… เป็นบริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบของบริการ Private Cloud โดยเฉพาะ โดยเป็นบริการการเพื่อเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้บริการคลาวด์ที่มีความปลอดภัย และ มีเสถียรภาพสูง พร้อมทีมสนับสนุนที่ให้บริการโดยมีเป้าหมาย SLA 99.99% Uptime และ 24×7 Service Support หน่วยงานภาครัฐ
  2. บริการ HPC ระบบ TARA…. ซึ่งเป็น High Performance Computing ที่ประกอบด้วย 4,320 Compute Cores และ 28 Tesla-GPUs พร้อมสมรรถนะการแสดงผลด้วย NVIDIA Tesla V100 GPU ที่มีภายในเครื่อง DGX-1 และ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง Mellanox’s Infiniband EDR 100 Gbps กับ พื้นที่เก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง IBM Spectrum Scale
  3. บริการ Supercomputer ระบบ LANTA… ซึ่งเป็น Supercomputer ที่ประกอบด้วย 31,744 Compute Cores และ 704 NVIDIA A100 GPU ซึ่งทำงานบนระบบเครือข่ายความเร็วสูง HPE Slingshot Interconnect 200 Gbps พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง Cray ClusterStor E1000 12 PB… ซึ่งการทดสอบหลังติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2022 ได้ความเร็วการคำนวณได้ที่ 8 ล้านล้านครั้งต่อวินาที เป็น Supercomputer ความเร็วประมวลผลอันดับที่ 70 ของโลก และ เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน นำหน้าเครื่อง ASPIRE 2A ของ National Supercomputing Center ของสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 167 ของโลก
Supercomputer ระบบ LANTA ของไทย

สำหรับบริการ GDCC หรือ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ Government Data Center and Cloud Service ซึ่งเป็นบริการสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ขาดความพร้อมด้านการดูแลศูนย์ข้อมูลและขาดบุคลากร… GDCC จะมีบริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสามารถด้าน Cloud Computing เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงาน และ วิธีการใช้งานของระบบ Cloud ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ… โดยหน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ สามารถส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  สามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานต่อในหน่วยงานของตนเองและยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงานของตนเองอีกด้วย… ท่านที่สนใจบริการ คลิกที่นี่ครับ

ส่วนบริการ HPC และ Supercomputer ณ ปัจจุบันคงต้องติดต่อสอบถามผ่านทาง สวทช. ครับ!

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts