The Benefits of Lifelong Learning… ประโยชน์ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต #ReDucation

ในหนังสือ Learn or Die: Using Science to Build a Leading-Edge Learning Organization ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ Edward D. Hess จาก University of Virginia Darden School of Business ได้ยกเหตุผลอ้างถึงโลกาภิวัตน์ หรือ Globalization และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว… ทำให้ผู้คน และ องค์กรจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้ตามทันการเปลี่ยนแปลง และ รักษาคุณค่าที่เป็นเลิศต่อการทำงาน

Caroline V. Ark ผู้ก่อตั้ง Getting Smart ได้ระบุถึงคุณค่าและประโยชน์ อันเป็นเหตุผลที่ทำให้เราจำเป็นต้องเรียนรู้ไม่หยุดหย่อนไปตลอดชีวิตเอาไว้ 10 ประการได้แก่

 1. Skill Up หรือ พัฒนาทักษะให้สูงขึ้น
 2. Purpose and Path หรือ เป้าหมายและเส้นทางชีวิต
 3. Passions and Life Satisfaction หรือ เติมเต็มความหลงใหล และ ความพึงพอใจในชีวิต
 4. Employability หรือ สมรรถนะเพื่อการจ้างงาน
 5. Economic Imperative หรือ ความจำเพาะเจาะจงเชิงเศรษฐกิจ
 6. Leadership หรือ คงสถานะการนำ
 7. Transferability หรือ สมรรถนะด้านการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่าน
 8. Social Awareness and Perspective หรือ ภาพลักษณ์และการรับรู้จากสังคม
 9. Practicality หรือ ฝึกฝนขัดเกลาทักษะและสติปัญญา
 10. Longevity หรือ อายุมั่นขวัญยืน

โดยทั้งสิบประการถือเป็นประโยชน์หลักๆ ที่ Lifelong Learning มีให้ทุกคนที่เต็มใจให้เวลากับการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอไปตลอดชีวิต ซึ่ง “องค์ความรู้ใหม่ และ/หรือ ทักษะใหม่” สามารถแสวงหาหาได้มากมายจาก

 • กิจกรรมในชีวิตประจำวันกับความท้าทายที่จะรู้มากขึ้น หรือ ปรับปรุงให้มันดีขึ้น
 • คนรอบข้างที่สามารถถกถามพูดคุย แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์ระหว่างกัน
 • สถานที่ ซึ่งแทบจะทุกสถานที่ต่างก็มีเรื่องเล่าและข้อมูลเสมอ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว…
 • อินเทอร์เน็ต
 • วรรณกรรมและหนังสือ
 • ชั้นเรียนออนไลน์ และ คลิปวิดีโอออนไลน์
 • โปรแกรมการฝึกงาน หรือ ฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะ
 • แหล่งฝึกอบรมสัมนา

ซึ่งทั้งหมดจะครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งที่เป็น Formal หรือ เป็นทางการ และ Informal หรือ ไม่เป็นทางการ ซึ่งอย่างหลัง หรือที่เป็น Informal จะต้องใช้ “การกำกับตน หรือ Self-directed” ในการหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ด้วยตัวเอง ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าต้องการเป็นผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน…

ในแวดวงอุตสาหกรรมการศึกษานับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้องมา… มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และ อีกหลายประเทศในยุโรป ต่างก็วางแผนและดำเนินการเพื่อปรับตัวให้สถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษาขึ้นไป ให้รองรับ Lifelong Learning Model กันอย่างคึกคักโดยไม่ได้จำกัดอยู่แต่กับ “นักศึกษาในระบบ” อีกแล้ว… ตัวอย่างกรณีของ College of Liberal and Professional Studies จาก University of Pennsylvania… EdX MOOC โดยความร่วมมือของ Massachusetts Institute of Technology กับ Harvard University และ Coursera MOOC ภายใต้การกำกับของ  Stanford University ซึ่งได้กลายเป็นเสาหลักของการ Reskills–Upskills ให้คนทั่วโลกที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ รอบตัวได้กลายเป็นความท้าทายเชิงโอกาสที่น้อยคนจะมองไม่เห็น

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts