The Vertentes Project… กรณีศึกษาการจัดการที่ดินเพื่อความยั่งยืนจากบราซิล #SustainableFuture

แนวทางการเยียวยาโลกร้อนที่มนุษยชาติต้องร่วมมือกันจัดการอย่างเร่งด่วนที่ถูกพูดถึง และ ขับเคลื่อนกันไปมากแล้วปัญหาหนึ่งก็คือ การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Land Management หรือ  SLM ซึ่งนอกจากองค์กรหลักภายใต้การนำขององค์การสหประชาชาติจะร่วมกันขับเคลื่อนเต็มที่แล้ว องค์กรอย่างธนาคารโลก หรือ World Bank ก็ลงมาอยู่ในกลไกการจัดการโลกร้อนได้อย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะการให้เงินทุนสนับสนุนจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในบราซิล ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบทีธนาคารโลกสนับสนุนเงินลงทุนไปแล้วกว่า 24.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตถั่วเหลือง และ โคเนื้อ ในเขตป่าเสื่อมโทรม Cerrado ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ขนาดหนึ่งในสี่ของประเทศบราซิล และ พื้นที่โดยรอบ ภายใต้โครงการ The Vertentes Project… ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 47.2 ล้านเฮกตาร์ในรัฐ Bahia… Goiás… Mato Grosso… Mato Grosso do Sul และ Minas Gerais และในเขต Federal District ของบราซิล

ภายในพื้นที่ 47.2 ล้านเฮกตาร์ในโครงการ Vertentes Project จะเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่เข้าเกณฑ์จากการประเมินแล้วว่า… เสื่อมโทรมเข้าขั้นวิกฤติที่สุด และ จะมีการนำแนวปฏิบัติการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หรือ SLM มาใช้กับพื้นที่เกษตรกรรมราว 578,000 เฮกตาร์ และ ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมอีก 49,800 เฮกตาร์

โดยโครงการมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้รับผลประโยชน์โดยตรงทั้งหมด 10,500 คน และ กำหนดเป้าหมายเป็นผู้หญิงอย่างน้อย 3,600 คน ผ่านการฝึกอบรมและความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และ การกำกับดูแลของ SLM เพื่อให้สามารถทำสิกรรมตามแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรแบบยั่งยืน… ซึ่งมีเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลือง และ โคเนื้อจำนวน 2,500 ราย รวมทั้งคนงานในฟาร์มในพื้นที่ จะได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิค

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้…. The Vertentes Project จะสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ และ เอกชน… โดยแนวทางใหม่นี้จะส่งเสริมความยั่งยืนในภูมิทัศน์การผลิตที่ชัดเจนว่าสามารถลดต้นทุนได้มาก และ ยังสามารถปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในบราซิลได้ทั่วประเทศ

ข้อมูลการดำเนินงานจริงยังไม่มีมาแบ่งปันครับ… คงต้องรอธนาคารโลกออกรายงานความก้าวหน้างวดแรกมาก่อน จึงจะจมีข้อมูลการดำเนินงานจริงมาแบ่งปัน… ซึ่ง The Vertentes Project เฟสนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อชาวงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts