ThEP for FTA MARKET… โครงการส่งเสริมผู้ประการ BCG ไปตลาดโลก #RederSMEs

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ… คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรมให้ข้อมูลว่า… กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมเกษตรกร และ ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA ในโครงการ Thai Entrepreneur Program for FTA Market หรือ ThEP for FTA MARKET ณ โรงแรมนิกโก้กรุงเทพ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการนี้เป็นครั้งแรก เพื่อมุ่งผลักดันให้เกษตรกร และ ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ที่ดำเนินธุรกิจด้วย BCG Model มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี ในการเพิ่มแต้มต่อขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศ รวมถึงสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ที่สอดรับกับการค้ายุคใหม่ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยได้มากขึ้น

ภายในงานเปิดตัวโครงการ ThEP for FTA MARKET กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศยังได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “BCG นำเกษตรกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ก้าวไกลขั้นเทพ สู่ตลาดการค้าเสรีด้วย FTA” โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เช่น ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ… คุณรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ… ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และ คุณบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มาร่วมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จาก FTA และ การพลิกโฉมสินค้าไทยให้รองรับความต้องการของตลาดโลก

​​นอกจากนี้… โครงการยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 20 ราย โดยจะได้ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเชิงลึก กิจกรรม Online Business Matching กับคู่ค้าจากญี่ปุ่น มาเลเซีย และ Retail ชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงการนำสินค้าขึ้นขายบนแพลตฟอร์มชั้นนำในประเทศ และจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 5 รายสุดท้าย ที่จะได้ขึ้นทดลองขายบนแพลตฟอร์มชั้นนำในตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์

คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรมได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า… กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ สมาชิกสหกรณ์ และ วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพัฒนาศักยภาพธุรกิจ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารแปรรูป… สินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่ม BCG เพื่อเป็นโอกาสก้าวสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตาของตลาดโลก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยต่อยอดธุรกิจ เพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวก้าวสู่เวทีการแข่งขันทางการค้าของตลาดโลกในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่… 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มิถุนายนนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts