BETA

Coding คืออะไร และ ทำไมควรคิดแบบ Coder

Coding หรือ ชุดคำสั่ง ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่โปรเเกรมเมอร์ใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานตามที่โปรเเกรมเมอร์ต้องการ โดยจะมีรูปแบบของภาษาสำหรับสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ ไม่ต่างจากภาษาสำหรับสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยภาษาสำหรับสื่อการกับคอมพิวเตอร์ก็อย่างเช่น ภาษาไพธอน หรือ Python… ภาษาซี หรือ C… ภาษาจาวา หรือ Java และ ภาษาจาวาสคริปต์ หรือ JavaScript และ ภาษาอื่นๆ อีกมากที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความต้องการใช้งานทั้งในสภาพแวดล้อมและบริบทที่เป็นเงื่อนไข

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การ Coding เป็นกระบวนการแก้ปัญหาแบบมีลำดับ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่โปรเเกรมเมอร์ หรือ Programmers หรือ Coders ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้จัดการ “กรอบปัญหา” หนึ่งๆ ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งมีเทคนิคในการจัดระเบียบความคิด และ จัดการความซับซ้อนของปัญหาตามหลักของตรรกะ และ ความมีเหตุมีผลที่ซับซ้อนตามรายละเอียดของปัญหา ซึ่งจะทำให้ Coder สามารถพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และ ได้ผลผลิตสุดท้ายออกมาอย่างน่าพอใจ โดยมีองค์ประกอบในหลักคิดที่สำคัญอยู่ 4 ส่วน ได้แก่

  • Decomposition หรือ การย่อยแยกปัญหา
  • Pattern Recognition หรือ การทำความเข้าใจรูปแบบที่ชัดเจน
  • Abstraction หรือ การสรุปและลำดับประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน
  • Algorithm Design หรือ การออกแบบกระบวนการ

การใช้หลักคิดแบบ Coder จึงเป็นการใช้ทักษะการคิดเชิงแก้ปัญหาตามเงื่อนไขบริบท ซึ่งยืดหยุ่นและ ใช้ได้ดีแม้ในการนำมาใช้กับโจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือ ในงาน รวมทั้งในการคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่แม้แต่การ Coding จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลผลิตตามความคิดก็ตาม

คลิปเรื่องเล่าชุด Think Like A Coder จาก TEDEd เป็นเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นถึงพลังของการใช้หลักคิดแบบ Coder ซึ่งมีเทคนิคเฉพาะที่ต่างออกไปจากวิธิคิดแบบอื่นในหลายแง่มุม โยดเฉพาะในแง่มุมของการนำ Logic หรือ ตรรกะ เข้ามาใช้ในกระบวนการคิด ที่ทำให้การคิดแบบ Coder หรือ โปรแกรมเมอร์มีรายละเอียดมากและชัดเจนครอบคลุม

The Prison Break : Think Like A Coder Ep 1

The Resistance : Think Like A Coder, Ep 2

The Furnace Bots : Think Like A Coder, Ep 3

The Train Heist : Think Like A Coder, Ep 4

The Artists : Think Like A Coder, Ep 5

The Chasm : Think Like A Coder, Ep 6

The Tower of Epiphany : Think Like A Coder, Ep 7

The Gauntlet : Think Like A Coder, Ep 8

The Factory : Think Like A Coder, Ep 9

The World Machine : Think Like A Coder, Ep 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Recent Contents