มะเขือเทศบ้านนางอย… #SaturdaysSMEs

Tomato

โมเดลวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในพื้นที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร… ที่นั่นมีการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศอย่างเป็นระบบ ขนานไปกับการปลูกมะเขือเทศป้อนโรงงานหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริไว้

มะเขือเทศ หรือ Tomato หรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lycopersicon Esculentum Mill… ผลของมะเขือเทศมีสาร Carotenoid หรือ แคโรทีนอยด์อยู่มาก ซึ่งมี Pigment หรือ รงควัตถุสีส้มและแดง 2 ชนิด คือ  Sinv บีตา-แคโรทีน และ Lycopene หรือ ไลโคปีน…  มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถ ยับยั้งอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกัน การก่อตัวของเซลล์มะเร็งในต่อมลูกหมาก  ปอด และ กระเพาะอาหาร 

ปี พ.ศ. 2523… พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยไม่มีหมายกำหนดการ และทรงประทับแรมที่วัดบ้านนางอย… ทำให้พระองค์ท่านได้รับทราบถึงปัญหาของคนในหมู่บ้านนางอย จึงทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร โดยเริ่มจากการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ทรงมีพระราชดำริสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยค้อ เพื่อเป็นแหล่งนํ้าสำหรับการบริโภคและการเกษตร และทรงมีพระราชดำริก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืช เพื่อส่งจำหน่ายให้แก่โรงงานหลวง… ซึ่งมะเขือเทศเป็นพืชสำคัญลำดับต้นๆ ที่มีการส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชหลังนา 

ปี พ.ศ. 2527… โรงงานหลวงสร้างเสร็จ ทำให้เกษตรกรบ้านนางอยได้ขายผลผลิตมะเขือเทศให้กับโรงงานหลวง นับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของหมู่บ้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงท้องถิ่นชุมชนนางอย

ต่อมา… มหาวิทยาลัยราชภัฏกลนคร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ก็ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นภายใต้โครงการ โครงการวิจัยกระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนบ้านนางอยได้มีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าและคุณค่าของมะเขือเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มั่นคง และสามารถพัฒนาสู่ความอยู่ดีกินดีของชุมชน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

การจัดเวทีระดมความคิดร่วมกับชาวบ้านที่ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยพบว่า กระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศบ้านนางอย เกิดจากการศึกษาเพื่อค้นหาคำ ตอบทั้ง 4 ข้อที่ผ่านมาทำ ให้ทราบว่า มะเขือเทศบ้านนางอยมีคุณค่ามากต่อชุมชนบ้านนางอย โดยมะเขือเทศทำให้เกิดอาชีพในชุมชน เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีงานทำที่บ้านไม่ต้อง

ออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน ดินดีขึ้น ปลูกข้าวงาม ที่ดินถูกใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถนำมาใช้เลี้ยงโคและเลี้ยงไก่ ก่อให้เกิดรายได้จากการขายมะเขือเทศ 

การแปรรูปที่น่าสนใจของชุมชนนางอยประกอบด้วย… 

  1. ผงมะเขือเทศโดยวิธีระเหยนํ้าแบบพ่นฝอย หรือ Spray Drying… เพื่อนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ ใช้บริโภคโดยตรงในรูปของแคปซูลอัดเม็ด หรือบรรจุซองเพื่อใช้ผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มตามความต้องการ… ใช้เป็นสารเสริมอาหารผสมในผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป เช่น เครื่องดื่มมะเขือเทศสำเร็จรูปพร้อมชง ลูกอม อัดเม็ดกลิ่นรสมะเขือเทศ
  2. สบู่ แชมพูและเครื่องสำอางค์มะเขือเทศ… มีทั้งสบู่เหลวและสบู่ก้อน ผสมน้ำผึ้งป่า… กากกาแฟ และจมูกข้าว รวมทั้งแชมพู เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์สปา
  3. อาหารแปรรูป… ทั้งแยมมะเขือเทศ… น้ำมะเขือเทศ… ซอสมะเขือเทศ และมะเขือเทศแช่อิ่ม

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

data-driven-construction

Data Driven Culture… วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องท้าทายยิ่งกว่าเรื่องเทคโนโลยีมาก… L&T ภายใต้การนำของซันเจย์ จาโลนา วางเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ โดยมุ่งเข้าหาพลังของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถผลิตข้อมูลเพื่อนำใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งลงทุนกับเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนลงทุกทาง โดยเฉพาะการลดเวลา

Reflexivity Trap

Self Concept / Real Self / Ideal Self… สามตัวตนในคนเดียว

ทฤษฏีของ Carl Rogers เน้นเกียรติของบุคคล และเชื่อว่าบุคคลมีความสามารถที่จะปรับปรุงชีวิตของตนเองเมื่อมีโอกาส… และเชื่อว่าบุคคลมิใช่จะเป็นเพียงแต่เหยื่อจากประสบการณ์ในวัยเด็ก หรือเป็นเหยื่อจากแรงขับของจิตใต้สำนึก… และเชื่อว่าบุคคลจะรู้จักการสังเกตสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ในแนวทางเฉพาะของบุคคล ซึ่งการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมและปรับพฤติกรรมเข้าหาสภาพแวดล้อมนี้ จะเป็นโอกาสในการปรับปรุงชีวิตของตน

P–I Matrix กับการสะสางงานให้สำเร็จ

ในสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อน การตัดสินใจ “เลือกทำและเลือกทิ้ง” อะไรจะทำได้ไม่ยาก… แต่โดยประสบการณ์ส่วนตัว ที่ผมเจอการเสนอจ้างงานบ้างหรือขอคำชี้แนะหารือทั่วไปบ้าง… ส่วนใหญ่จะมีประเด็นซับซ้อนเกี่ยวพันจนยากที่จะระบุความสำคัญเพื่อ “เลือกทำ หรือ เลือกทิ้ง” ส่วนไหนอย่างไร

Learning from Home

Remote Learning From Home…

การศึกษาระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่จำเป็นต้องมีระบบ e-Learning ให้เด็กๆ… และควรจะใช้วาระนี้พัฒนาระบบให้เข้มแข็งเท่าเทียมกับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันหรือโรงเรียน… ซึ่งทัศนะส่วนตัวของผมมองว่า การทำหลักสูตรออนไลน์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจำเป็นอย่างมาก และการจัดชั้นเรียนในโรงเรียนก็ยังสำคัญอย่างมาก… และการนำข้อดีของทรัพยากรออนไลน์ มาบวกกับความสำคัญของครูและห้องเรียน… จะมีความเป็นไปได้ที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างมากยิ่งกว่าเช่นกัน