มะเขือเทศบ้านนางอย… #SaturdaysSMEs

Tomato

โมเดลวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในพื้นที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร… ที่นั่นมีการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศอย่างเป็นระบบ ขนานไปกับการปลูกมะเขือเทศป้อนโรงงานหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริไว้

มะเขือเทศ หรือ Tomato หรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lycopersicon Esculentum Mill… ผลของมะเขือเทศมีสาร Carotenoid หรือ แคโรทีนอยด์อยู่มาก ซึ่งมี Pigment หรือ รงควัตถุสีส้มและแดง 2 ชนิด คือ  Sinv บีตา-แคโรทีน และ Lycopene หรือ ไลโคปีน…  มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถ ยับยั้งอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกัน การก่อตัวของเซลล์มะเร็งในต่อมลูกหมาก  ปอด และ กระเพาะอาหาร 

ปี พ.ศ. 2523… พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยไม่มีหมายกำหนดการ และทรงประทับแรมที่วัดบ้านนางอย… ทำให้พระองค์ท่านได้รับทราบถึงปัญหาของคนในหมู่บ้านนางอย จึงทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร โดยเริ่มจากการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ทรงมีพระราชดำริสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยค้อ เพื่อเป็นแหล่งนํ้าสำหรับการบริโภคและการเกษตร และทรงมีพระราชดำริก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืช เพื่อส่งจำหน่ายให้แก่โรงงานหลวง… ซึ่งมะเขือเทศเป็นพืชสำคัญลำดับต้นๆ ที่มีการส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชหลังนา 

ปี พ.ศ. 2527… โรงงานหลวงสร้างเสร็จ ทำให้เกษตรกรบ้านนางอยได้ขายผลผลิตมะเขือเทศให้กับโรงงานหลวง นับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของหมู่บ้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงท้องถิ่นชุมชนนางอย

ต่อมา… มหาวิทยาลัยราชภัฏกลนคร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ก็ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นภายใต้โครงการ โครงการวิจัยกระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนบ้านนางอยได้มีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าและคุณค่าของมะเขือเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มั่นคง และสามารถพัฒนาสู่ความอยู่ดีกินดีของชุมชน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

การจัดเวทีระดมความคิดร่วมกับชาวบ้านที่ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยพบว่า กระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศบ้านนางอย เกิดจากการศึกษาเพื่อค้นหาคำ ตอบทั้ง 4 ข้อที่ผ่านมาทำ ให้ทราบว่า มะเขือเทศบ้านนางอยมีคุณค่ามากต่อชุมชนบ้านนางอย โดยมะเขือเทศทำให้เกิดอาชีพในชุมชน เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีงานทำที่บ้านไม่ต้อง

ออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน ดินดีขึ้น ปลูกข้าวงาม ที่ดินถูกใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถนำมาใช้เลี้ยงโคและเลี้ยงไก่ ก่อให้เกิดรายได้จากการขายมะเขือเทศ 

การแปรรูปที่น่าสนใจของชุมชนนางอยประกอบด้วย… 

  1. ผงมะเขือเทศโดยวิธีระเหยนํ้าแบบพ่นฝอย หรือ Spray Drying… เพื่อนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ ใช้บริโภคโดยตรงในรูปของแคปซูลอัดเม็ด หรือบรรจุซองเพื่อใช้ผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มตามความต้องการ… ใช้เป็นสารเสริมอาหารผสมในผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป เช่น เครื่องดื่มมะเขือเทศสำเร็จรูปพร้อมชง ลูกอม อัดเม็ดกลิ่นรสมะเขือเทศ
  2. สบู่ แชมพูและเครื่องสำอางค์มะเขือเทศ… มีทั้งสบู่เหลวและสบู่ก้อน ผสมน้ำผึ้งป่า… กากกาแฟ และจมูกข้าว รวมทั้งแชมพู เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์สปา
  3. อาหารแปรรูป… ทั้งแยมมะเขือเทศ… น้ำมะเขือเทศ… ซอสมะเขือเทศ และมะเขือเทศแช่อิ่ม

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Rubiks Effort Habit

3 R’s Of A New Habit… 3 ตัวช่วยสร้างนิสัยให้เป็นคนเพียรพยายาม

งานค้นคว้าจาก Behavior Design Lab ที่ Stanford University พบตัวแปรการสร้างหรือเปลี่ยนอุปนิสัยที่สำคัญ ที่สามารถโน้มน้าวคนให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ ซึ่งในที่นี่คือการเปลี่ยนจากพฤติกรรมจากคนไม่มีอุปนิสัยเพียรพยายาม ให้มีความเพียรพยายามได้ยิ่งกว่าเดิม…

Pushing Big Rock Uphill

Effort Justification… เหตุแห่งความพยายาม #SelfInsight

ความพยายามของคนเราเป็น​​พฤติกรรมไม่ลงรอยกันของตัวตนกับความคิดตน โดยมีทฤษฎีความขัดแย้งทางปัญญา หรือ Cognitive Dissonance Theory ของ Professor Dr.Leon Festinger ซึ่งอธิบายว่า… มนุษย์มีความพยายามที่จะไม่ขัดแย้งกับตัวเอง ถึงขั้นที่การรับรู้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ขัดแย้งความเชื่อในจิตใจตน ก็จะเกิดเป็นความขัดแย้งทางปัญญาเห็นเป็นความไม่สบายใจ และ หาทางลดระดับความขัดแย้งไม่ลงรอยกับความเชื่อนั้น โดยหลีกเลี่ยงข้อมูลความเชื่อที่จะสร้างความขัดแย้งทางปัญญาให้ตนเองทั้งหมด… นั่นทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เชื่ออย่างไรก็เชื่ออย่างนั้น แม้ลึกๆ จะรู้อยู่เต็มอกว่าตนเชื่อมาผิดๆ

degree certificate online

The Andragogical Process Model for Learning… 8 ขั้นตอนเตรียมสอนผู้ใหญ่

หลักสำคัญในขั้นตอนการนำใช้ทฤษฎี Andragogy ที่แตกต่างชัดเจนคือ Andragogical Instructors หรือครูอาจารย์แบบการศึกษาผู้ใหญ่ ต้อง “Prepares in advance a set of procedures for involving the learners and other relevant parties in a process involving these elements หรือ ต้องจัดเตรียม “ชุดขั้นตอน” ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนล่วงหน้า และจัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกับชุดขั้นตอนที่ถูกเตรียมให้พร้อม”

Constructed Wetland

Constructed Wetland ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ #FridaysForFuture

น้ำเสียเป็นปัญหาใหญ่ในทุกกิจกรรมทั้งอาคารบ้านเรือน การเกษตรและอุตสาหกรรม… น้ำเสียในภาคเกษตรกับน้ำเสียในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นประเด็นหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะในการจัดการ ที่ผมขอข้ามไปในบทความตอนนี้… ซึ่งวันนี้จะขอพูดถึงเฉพาะน้ำเสียจากการอยู่อาศัยและอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณและทางเดินของน้ำเสียชัดเจน และเจาะพูดถึงเทคนิคการบำบัดที่เรียกว่า Constructed Wetland