Trust Culture

Trust Culture… วัฒนธรรมองค์กรอันมีความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อกันสูง #ExtremeLeader

ความเชื่อถือไว้วางใจ หรือ Trust… ถือเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันของกลุ่มคน โดยความเชื่อถือไว้วางใจจะยังคงอยู่ ตราบเท่าที่สมาชิกกลุ่มยังมีความเชื่อมั่นต่อกัน

ความเชื่อถือไว้วางใจ หรือ Trust จะช่วยลดความไม่แน่นอนและความเสี่ยง และ เพิ่มความระมัดระวังให้กระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งการสนองตอบต่อผลการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่ม… ความเชื่อถือไว้วางใจจึงเป็นเรื่องใหญ่ในวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการขับเคลื่อนเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน

ประเด็นก็คือ… ความเชื่อถือไว้วางใจทั้งในตัวบุคคลและองค์กร ไม่ได้เกิดขึ้นและตั้งอยู่อย่างเลื่อนลอย แต่ทั้งหมดล้วนต้องมี “ฐานรองรับ” ซึ่งมักจะหมายถึงผลงาน การกระทำ และ พฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะผลงาน การกระทำ และ พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่หรือคนที่บทบาทสำคัญในองค์กร อันจะกลายเป็นฐานสำคัญของความน่าเชื่อถือไว้วางใจขององค์กรด้วย

ปัจจุบันมีธุรกิจและองค์กรมากมายที่กำลังมองหาวิธีการต่างๆ ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้โดดเด่น ซึ่งทั้งหมดต้องเริ่มจาก “ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้” ก่อนอื่น เพราะการเป็นองค์กรที่เชื่อถือไว้วางใจได้ จะสามารถปลดปล่อยพลังในการขับเคลื่อนโดยไม่สูญเสียทรัพยากรไปกับกลไกตรวจสอบควบคุมที่มากเกินจำเป็น

บทความเรื่อง ความไว้วางใจกับการประยุกต์ใช้ในการทำงาน จากเวบไซต์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ชี้ว่า… ความเชื่อถือไว้วางใจ หรือ Trust จะเกิดขึ้นกับใครได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบ 2 อย่างที่สำคัญก่อนคือ

  1. Competence หรือ ทักษะความสามารถเพื่อใช้ในการทำหน้าที่ในบทบาทที่ตนรับผิดชอบ
  2. Credibility Character หรือ บุคลิกน่าเชื่อถือ หรือ เป็นคนมีเครดิตจนคนอื่นยอมรับในทักษะความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ รวมทั้งวุฒิภาวะและทักษะความสามารถในการตัดสินใจ

ส่วนบทบาทในฐานะผู้นำ หรือ ผู้บริหารที่ต้องอาศัยทีมในองค์กรเข้ามาช่วยงานภายใต้การตัดสินใจทั้งหมด สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือ “การมอบหมายงาน” ซึ่งโดยทั่วไปสำหรับทีมหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายงานสำคัญ หรือ งานที่ท้าทาย หรือ งานที่ตนเก่งและมีทักษะโดดเด่นอยู่เดิม… มักจะพึงใจและรู้สึกได้ถึงความไว้วางใจของผู้บริหาร หรือ หัวหน้าที่มอบหมายงานให้

แต่ถ้าตัวผู้มอบหมายงานเองมีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือไว้วางใจ ทั้งที่เป็นบุคลิกตัวตน และ ที่เสแสร้งด้วยเงื่อนงำหรือลับลมคมใน… หรือแม้แต่สั่งงานมอบหมายงานส่งๆ ไปโดยไม่ให้ความสำคัญจนรู้สึก หรือ สัมผัสได้… การมอบหมายสั่งงานทั้งหมดไม่ว่าจะสำคัญหรือไม่สำคัญ จะทำลายความน่าเชื่อถือไว้วางใจของผู้นำไม่มากก็น้อย

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของผู้นำเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และ ถือเป็นภาพลักษณ์สำคัญของความน่าเชื่อถือไว้วางใจขององค์กรที่อยู่ภายใต้การนำนั้นด้วย… การรับบทบาทนำโดยขาดทักษะความสามารถหนึ่ง และการประพฤติตนเป็นคนไร้เกียรติและไม่น่าเชื่อถือหนึ่ง… ย่อมจะสร้างความไม่น่าเชื่อถือไว้วางใจสำหรับใครที่ “จำเป็น” ต้องข้องแวะแตะต้อง… แน่นอน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *