UAE Food Tech Valley #RederStartup

UAE Food Tech Valley

ความเคลื่อนไหวของชาติในตะวันออกกลางที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกร่ง เพื่อใช้โอกาสในช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 หรือ The Fourth Industrial Revolution ในห้วงเวลานี้ โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก้าวข้ามข้อจำกัด ทั้งด้านทำเลที่ตั้งและทรัพยากรหายากโดยธรรมชาติ ซึ่งทำเลที่เต็มไปด้วยทะเลทรายอย่างเขตตะวันออกกลาง ก็สามารถปลูกพืช หรือ แม้แต่เลี้ยงสัตว์น้ำเขตหนาวได้แล้ว… ความพยายามที่จะแก้ Pian Point เรื่องการผลิตอาหารของชาติในตะวันออกกลางให้เพียงพอและลดการนำเข้าให้ได้มากที่สุด… จึงเข้มข้นและดุเดือดยิ่งกว่าการซื้อขายน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าเสียอีก

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ ได้ให้ข้อมูลผ่านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ในกรณีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ United Arab Emirates หรือ UAE ได้เปิดตัวโครงการ Food Tech Valley เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารแห่งใหม่ ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงในการผลิตอาหาร และ ลดการสูญเสียทรัพยากร… ซึ่งเป็นการสร้างเขตเศรษฐกิจ หรือ Economic Zone เป็นกรณีเฉพาะของ UAE เพื่อชิงบทบาทนำในการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารสะอาดและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในตะวันออกกลาง และ ยังมุ่งเป้าที่จะเป็นศูนย์บ่มเพาะสําหรับนักวิจัย ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการวางแผนอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารด้วย

รายงานข้อมูลจากเวบไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีข้อมูลจาก ข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ… คุณปณต บุณยะโหตระ ให้ความเห็นว่า… ประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในภาคการเกษตรอยู่แล้ว เช่น การใช้ Blockchain Agriculture ช่วยบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรและพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด… การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนบินสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลดิน ความชื้นในอากาศ และข้อมูลแร่ธาตุต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วย Big Data Analytics และ ปัญญาประดิษฐ์… ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของ UAE 

หากไทยและ UAE สามารถร่วมมือกันในด้านการพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารได้ ก็จะทำให้ทั้งสองประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับด้านคุณภาพและปริมาณการผลิต ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้ก้าวไปสู่การทำการเกษตรแบบยั่งยืน

ส่วนข้อมูลเบื้องต้นโครงการ Food Tech Valley ของ UAE จะประกอบไปด้วย 4 คลัสเตอร์สำคัญ ได้แก่

1. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและวิศวกรรม… จะมีฟาร์มแนวตั้งที่จะใช้เทคโนโลยีอาหารล่าสุดในการปลูกพืชที่สำคัญตลอดทั้งปี และ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านชีววิศวกรรม หรือ Bioengineering… ระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถเริ่มต้นการทำงานได้เองผ่านการรันโปรแกรมที่วางเอาไว้ เพื่อช่วยในการควบคุม สั่งงาน หรือ รับคำสั่งงานอื่น… เทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือ Robotics… ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และสิ่งสนับสนุนอื่นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในระบบนิเวศอาหาร

2. ศูนย์กลางในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจเกษตรแบบรวมศูนย์เดียว… จะช่วยยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ มีโรงงานเฉพาะทางผลิตอาหารชนิดใหม่สำหรับร้านอาหาร และการเพิ่มขีดความสามารถและนวัตกรรม การบริการธุรกิจร้านอาหารแบบยั่งยืนและพอเพียง ช่วยลดการสูญเสียและการเหลือทิ้งทรัพยากร

3. ศูนย์ด้านการวิจัยและพัฒนาระดับโลก… เพื่อฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และสนับสนุนสถานประกอบการด้านอาหาร จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกโดยการใช้หุ่นยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและพืชทนแล้ง รวมทั้งการประยุกต์การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตโปรตีนทางเลือก และ ศูนย์ R&D จะศึกษาการใช้ AI ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดการพืชผลทางการเกษตร และตรวจจับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นความพยายามในการวิจัยความมั่นคงด้านอาหารโดยการทำการเกษตรจากการกลั่นน้ำทะเล การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทำการเกษตร โภชนพันธุศาสตร์ หรือ Nutritional Genomics เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการ สมรรถภาพร่างกายและพันธุกรรม ทำให้ทราบถึงความต้องการสารอาหารที่จำเป็น เป็นต้น

4. ศูนย์กลางโลจิสติกส์อัจฉริยะ… จะมีระบบจัดเก็บอาหารที่ให้บริการจัดเก็บแบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บอาหาร และใช้เทคโนโลยี Big Data มาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการขนส่ง ในการวางแผนดำเนินการและควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังในกระบวนการ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคสามารถติดตามคุณภาพอาหารแหล่งกําเนิดอาหารและส่วนประกอบ การเก็บรักษา การส่งมอบเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานอาหาร

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ ditp.go.th หรือ สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

กรณีนี้น่าสนใจมากครับสำหรับ AgTech Startup ที่กำลังมองหาโอกาสในต่างประเทศเพื่อโตเป็น Unicorn!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Pepper Humanoid

Pepper… The Humanoid and Programmable Robot

SoftBank Robotics เป็นเครือข่ายธุรกิจของอาณาจักร Softbank ของมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นสายเลือดเกาหลีนาม Masayoshi Son ที่วงการ Startup ระดับโลกนับถือในวิสัยทัศน์และกึ๋นมากที่สุดคนหนึ่ง… และ Softbank Robotics ก็เป็นหนึ่งในการลงทุนที่เป็นหน้าเป็นตาของอาณาจักร Softbank ที่มุ่งเป้าการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเหลือมนุษย์ที่เรียกว่า Humanoid

RPA

Marketing 5.0 #SaturdayMarketing

Marketing 5.0 หรือ การตลาด 5.0 จะเริ่มต้นและจบวงจรการตลาดที่ Data และ Big Data… โดยมีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมต่อธุรกิจ “ช่วยย่อยข้อมูล” มาสร้างชุดทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจนเกิดระบบนิเวศ Human – Data – Technology – Platform – Analyze ซึ่งต้องทำงานร่วมกันเพื่อเข้าให้ถึง Customer Insight ถึงขั้นสังเคราะห์ Customer Foresight และ Predictive Decision เพื่อชี้นำการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า หรือ Customer Experience เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบน Customer Lifetime Value หรือ มูลค่าตลอดชีพจากลูกค้า… ซึ่งทั้งธุรกิจและลูกค้าต่างก็ทำประโยชน์ให้กันแบบ Win–Win ไปด้วยกัน

transition-to-online

External Support และ 7 Laws of Interaction… เพื่อช่วยออกแบบ CBI

Conceptual Model of Effective Computer-Based Instruction for Adults ของ Elwood F. Holton ซึ่งหนังสือ The Adult Learner ใช้เป็นโมเดลหลักในการอธิบายการนำใช้ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ที่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นแกนหลักในการพัฒนากลไกการถ่ายทอดความรู้… ซึ่งโมเดล CBI for Adults ของ Holton ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือ Support ในมิติต่างๆ เพื่อให้ได้ CBI ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในบริบทที่พัฒนาอยู่ และยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของโครงสร้างในโมเดลเป็นอย่างมาก