ร่างหลักเกณฑ์ค่าไฟฟ้าสีเขียว 2 รูปแบบ พร้อมเปิดรับฟังความเห็นระหว่าง 21 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2566 #GreenEconomy

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้สรุปข้อกำหนดแนวทางให้การไฟฟ้าเสนออัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวเป็น 2 รูปแบบ คือ… แบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า หรือ UGT1 และแบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า หรือ UGT2 พร้อมออกใบรับรองให้ โดย กกพ. จะเปิดรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566   

ข้อมูลจากคุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือสำนักงาน กกพ. และ โฆษก กกพ. เปิดเผยว่า… กกพ. มีมติให้เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว Utility Green Tariff หรือ UGT โดยหวังว่าจะช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษีคาร์บอนข้ามแดน ข้อกีดกันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และ ยังเป็นมาตรการที่สำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในระยะยาว

นอกจากนี้ในการดำเนินการดังกล่าว ยังสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีของที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties หรือ UNFCCC COP ที่ไทยเป็นสมาชิก  และ ได้ร่วมแสดงเจตนารมย์สนับสนุนการมุ่งสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อจำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส

คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ อธิบายว่า… หลักเกณฑ์การกำหนดค่าบริการ UGT เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. เห็นชอบให้ กกพ. ไปศึกษา และ กำหนดแนวทางการจัดทำอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว หรือ Utility Green Tariff ในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกภาคเอกชน เพิ่มศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศของไทย ที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎกติกาการค้าสมัยใหม่ ที่ให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านพลังงาน และ สิ่งแวดล้อม

สำหรับร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการออกแบบ และ วางแนวทางให้การไฟฟ้าเสนออัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวในสองรูปแบบคือ 

  1. แบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า หรือ UGT1 และ
  2. แบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า หรือ UGT2

โดยเป็นการให้บริการไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมในระบบ และ ที่มีแผนจะพัฒนาใหม่เพิ่มเติมในระยะต่อไป รวมทั้งมีกลไกในการรับรองการส่งไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถนำไปเคลมการใช้พลังงานสะอาดตามกติกาสากลได้… โดยหลักเกณฑ์ค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวทั้งสองรูปแบบ เป็นดังนี้ 

รูปแบบแรก… UGT1 หรือ แบบไม่เจาะจงที่มา… เป็นการให้บริการเกี่ยวกับใบรับรองการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificate หรือ REC ของโรงไฟฟ้าเดิมที่รัฐมีกรรมสิทธิ์มาให้บริการร่วมกับการให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ เป็นการให้บริการในลักษณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า และ REC ในการขอรับบริการ… จึงเป็นอัตราค่าบริการส่วนเพิ่ม หรือ Premium เพิ่มเติมจากอัตราค่าไฟฟ้าตามบิลค่าไฟปกติโดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสมัครขอรับบริการในปริมาณต่ำกว่า 1 REC หรือ 1,000 หน่วยได้ และ มีระยะเวลาการขอรับบริการสั้นระหว่าง 0–1 ปี

รูปแบบที่สอง… UGT2 หรือ แบบเจาะจงที่มา… เป็นการเปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟมาก และ ต้องการขับเคลื่อนการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าเข้ามารับภาระการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ โดยมีสัญญาการรับบริการนาน 10–25 ปี และ มีการออกแบบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ เนื่องจากมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าพร้อม REC จากแหล่งพลังงานแบบเจาะจงที่มาในระยะยาว เข้ามาแทนพลังงานไฟฟ้าเดิม และ มีการให้บริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า… สำหรับเงื่อนไข ความเหมาะสมในแต่ละแนวทางจะมีผลดี  และ ความแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า โดย UGT1 จะเหมาะสมกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่มาก และ ไม่ต้องการผูกพันสัญญาระยะยาว รวมถึงกลุ่มที่ต้องการไฟฟ้าสีเขียวน้อยกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด โดยไม่ต้องการเจาะจงผู้ผลิตไฟฟ้า… สำหรับ UGT2 จะเหมาะกับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาโรงไฟฟ้าสะอาดใหม่โดยทำสัญญาระยะยาวที่จะใช้ไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้านั้น 100%

อย่างไรก็ตาม… สำนักงาน กกพ. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ฯ ฉบับดังกล่าวตั้งแต่วันที่กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ก่อนที่จะรวบรวมความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวทั้งสองรูปแบบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ที่จะถึงนี้

สำหรับวิธีการ ที่มา และ แนวทางการคำนวณในรายละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. ที่ erc.or.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องข้อความในหน้ารับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ หรือ ส่งเป็นอีเมล์มาที่ sarabun@erc.or.th โดยระบุถึง ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน และ ระบุหัวข้อการรับฟังความคิดเห็นให้ชัดเจน นอกจากนี้จะมีการสัมมนาชี้แจง และ รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วย

ขอต้อนรับสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียวครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts