VUCA World… ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ

VUCA World

ในช่วงปลายของยุคสงครามเย็น ทีมที่ปรึกษากองทัพสหรัฐ 2 คนคือ Warren Bennis และ Burt Nanus ได้เสนอกรอบทฤษฎีเพื่ออธิบายสถานการณ์ความวุ่นวายยุ่งยากซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนสูง ในสถานการณ์การเมืองโลกช่วงปี 1980 ปลายๆ ที่จักรวรรดิโซเวียตใกล้ล่มสลายและความวุ่นวายในอัฟกานิสถานและอิรักกำลังปะทุ

สถานการณ์ขณะนั้นประกอบด้วย…

 • Volatility หรือความผันผวน…  สถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง และรวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดาหรือทำนายได้ หรือเป็นสถานการณ์เปลี่ยนฉับพลัน แบบตั้งตัวไม่ทัน หรือรวดเร็วมาก
 • Uncertainty หรือภาวะความไม่แน่นอน…  ขาดความชัดเจน ไม่สามารถหาข้อมูลที่ชัดเจน มายืนยันในแต่ละสถานการณ์ได้  ทำให้ยากต่อการตัดสินใจ เพราะโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสูง
 • Complexity หรือความซับซ้อน…  มีตัวแปรและปัจจัยมากมายที่ซับซ้อนต่อการตัดสินใจแบบที่เรียกว่า Multiple key decision factors
 • Ambiguity หรือความคลุมเครือ… ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได้ชัดเจน   หรือเหตุการณ์ Lack of clarity about meaning of an event

ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า VUCA World เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินสถานการณ์ และอธิบายความหมายรวมของคำว่า ความผันผวน บวกความไม่แน่นอน บวกความสลับซับซ้อนและคลุมเครือเอาไว้ในคำคำเดียวกันเมื่อกล่าวถึง

ในปัจจุบัน… คำว่า VUCA World มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ เพื่อใช้อธิบายสภาพการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ ที่คนส่วนใหญ่รับรู้ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีความไม่แน่นอนในทิศทางทั้งในมิติของโอกาส ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความสลับซับซ้อนของประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง… จนภาวะแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติ ที่เราท่านและธุรกิจต้องปรับตัวเข้าหา VUCA World ได้หนทางเดียวเท่านั้น

ประเด็นก็คือ VUCA World ถือว่าเป็น  The New Normal หรือสภาวะปกติแบบใหม่ของโลก ที่เราจำเป็นจะต้องหาเทคนิควิธีการและเครื่องมือสำหรับอยู่กับ VUCA World ให้ทันหรือนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเข้าถึงโอกาสใหม่ๆ ด้วยความพร้อมในการรับมือความผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือให้ได้

เครื่องมือจัดการ VUCA World ไม่ใช่ของแปลกใหม่หรอกครับ… ส่วนใหญ่เรารู้จักกันดีและมีอยู่แล้วในองค์กร รวมทั้ง Mindset ของผู้นำองค์กรทั้งหลาย… จะเรียกว่า VUCA Mindset ก็ได้ เพราะสามารถถอดอักษรนำหน้าได้คำ VUCA เหมือนกัน…โดยมีเครื่องมือหลัก 4 ตัวแปร 12 แนวทางครับ

1. Vision / วิสัยทัศน์

ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้โดยอย่างรวดเร็ว และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยการ…

 • Communicate หรือการสื่อสาร… กับทีมและคนในองค์กร การสื่อสารที่ชัดเจนจนทำให้ทุกคนเห็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกัน  เพื่อให้รู้ว่าจะเปลี่ยนไปไปในทิศทางใด
 • Belief หรือเชื่อมั่น… เชื่อมั่นในตัวเองและผู้อื่น และให้การสนับสนุน Growth Mindset และการทำงานสไตล์ใหม่ๆ ในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่เลือกไว้
 • Focus หรือมุ่งมั่น… มุ่งมั่นและมั่นใจว่าทีมมีความสามารถจะก้าวไปด้วยกัน

2. Understanding / การทำความเข้าใจ

ทำความเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อนของ ขีดความสามารถและกลยุทธ์องค์กร ผู้นำจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับพนักงาน ลูกค้า และ Stakeholder เพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นที่เสริมสร้างมุมมองใหม่เพื่อสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้

 • Curiosity หรืออยากรู้อยากเห็น… เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้คำถามปลายเปิด เปิดใจ Stakeholder เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ มาพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ในองค์กร
 • Empathy หรือเอาใจใส่…ใส่ใจกับทีมเพื่อให้ได้ใจและความร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่อง 
 • Open Mind หรือเปิดใจ… เปิดใจ เปิดรับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้ได้ไอเดียเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. Clarify / ความชัดเจน

มีปัจจัยมากมายที่ซับซ้อนต่อการตัดสินใจในภาวะที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ลูกค้าและผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา… การสร้างความชัดเจนระดับนโยบายและกลยุทธ์ จึงเป็นแนวทางที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพื่อให้การตัดสินใจทันต่อเหตุการณ์ 

 • Simplifly หรือการจัดระบบให้เรียบง่าย… ลดความซับซ้อนของระบบ และเน้นประเด็นหลักๆที่เป็นแก่นขององค์กรหรือทีมอย่างแท้จริง ไม่เสียเวลากับระบบหรือขั้นตอนที่ไม่สร้างคุณค่า
 • Awareness หรือความตระหนักรู้… ใช้สัญชาตญาณ และประสบการณ์ในการทำงาน และตัดสินใจ
 • Systems Thinking หรือการคิดเป็นระบบ… เพื่อให้ได้มุมมองแบบองค์รวม แล้วค่อยแยกย่อยออกมาเป็นส่วนต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน

4. Agility / ความว่องไว

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ โดยที่ยังคงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรยังอยู่ 

 • Decisiveness หรือการตัดสินใจ… สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและตัดสินใจด้วยความมั่นใจ
 • Innovation หรือนวัตกรรม… เรียนรู้ปัญหา ใส่ใจกับผู้คน เปิดกว้างกับแนวคิดที่หลากหลาย คือหนทางการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ที่มุ่งสนองตอบต่อการจัดการปัญหาอย่างรวดเร็ว 
 • Empower หรือการเสริมพลังให้ทีม… เพื่อให้กลไกการทำงาน ได้อำนาจการตัดสินสินใจ อันจะนำไปสู่การจัดการประเด็นปัญหา และกรณีที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอการตัดสินใจแบบรวมศูนย์ ทำให้กลไกระดับทีมหรือองค์กร… ไม่ต้องหยุดรอการตัดสินใจ

ทั้ง VUCA World และ VUCA Mindset มีหลักอยู่ประมาณนี้ครับ…

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Smart โชห่วย

สมาร์ทโชห่วย… โชห่วยไฮเทคเพื่อชุมชน

ในปี 2563 กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบรายใหม่และพัฒนาสู่การเป็น “สมาร์ทโชห่วย” ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 30,000 ราย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านและชายแดนที่มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเป็นจำนวนมาก

Bio Economy

Bio Economy… เศรษฐกิจชีวภาพ #FridaysForFuture

ประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพอย่างมาก เนื่องจากมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลาย การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ จึงได้รับความสนใจอย่างมาก และหลายฝ่ายเชื่อว่า อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพสามารถสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์ลดการพึ่งพาการผลิตจากปิโตรเลียม

Deep Data Driven

SMEs กับการใช้ข้อมูลในยุค Deep Data Driven #SaturdaysSMEs

วิธีการประยุกต์ใช้ Data ให้เหมาะกับสไตล์ SME ต้องเริ่มจากมุมมองที่ต่างจากรายใหญ่ ผู้ประกอบการ SME ต้องไม่แข่งที่ความเยอะ หรือ Big แต่ต้องแข่งที่ความแม่น หรือ Smart ของข้อมูลที่มี โดยแนะนำให้ตั้งคำถามภายใต้แนวคิด PNG Concept ซึ่งประกอบด้วย Pain… Need และ Gain

Banana

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการยืดอายุผักผลไม้และสินค้าอาหารสำหรับ OTOP/SME

การผลิตสินค้าออกจำหน่ายในปริมาณมากๆ หลายกรณีตัวสินค้าเองมีความสำคัญน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า… และหลายกรณีที่การพัฒนาสินค้าและธุรกิจของ OTOP หรือ SME วนเวียนอยู่กับบรรจุภัณฑ์มากกว่าตัวสินค้าเอง เพื่อให้ได้สินค้าที่พร้อมขายและเหมาะสมต่อการนำสู่ตลาด… บรรจุภัณฑ์จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่คนทำ OTOP หรือ SME จะต้องสนใจให้มาก โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับของสดและอาหารแปรรูปทั้งหลาย