WTE Plant

Waste To Energy 2030… ทิศทางและแนวโน้มขยะแปรรูปเป็นพลังงาน #FridaysForFuture

งานวิจัยจาก Visiongain หัวข้อประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานจากขยะ หรือ Waste To Energy พบมูลค่าทางธุรกิจและการตลาดทั่วโลกสูงกว่า 164,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 และพบแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 226,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 โดยเติบโตเฉลี่ยต่อปี หรือ CAGR หรือ Compound Annual Growth Rate ไม่น้อยกว่า 3.3% นับจากปี 2020 – 2030 ทีเดียว

ส่วนที่น่าสนใจของข้อมูลก็คือ… รายงงานวิจัยชิ้นนี้พบการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานจากขยะในเอเชียแปซิฟิก เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างจีน และ อินเดียที่กำลังหาทางจัดการกับอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ลด Carbon Footprints ของชาติลงเพื่อกำจัดจุดอ่อนในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

ในประเทศไทย… 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กระทรวงพลังงาน ว่าได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น… ปัจจุบันมีโครงการได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมอีก 23 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 234.7 เมกะวัตวัตต์ แต่ยังไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะดำเนินการพิจารณากำหนดนโยบายการจัดหาไฟฟ้า จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff หรือ FiT ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยราคารับซื้ออ้างอิงต้นทุนที่​แท้จริง โดยเฉพาะในกรณีของการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนซึ่งมีต้นทุนในการจัดการสูงกว่าราคาค่ากระแสไฟฟ้าปกติ โรงไฟฟ้าจึงต้องการเงินอุดหนุนต้นทุนส่วนเกินเพื่อให้ดำเนินการได้

รายงานข่าวชี้ว่า… โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมทั้ง 23 โครงการ มีหลายโครงการน่าสนใจ และ ถือเป็นยุทธศาสตร์ด้านขยะและสิ่งแวดล้อมที่หาทางออกกันมานาน เช่น โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม…โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช… โครงการกำจัดและแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังานไฟฟ้า จังหวัดมหาสารคาม…โครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยกระบวนการแปรรูปขยะเป็นแท่งเชื้อเพลิง RDF เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า จังหวัดสระแก้ว…โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า จังหวัดชุมพร เป็นต้น

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะแบบ Direct Incineration
โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดกระบี่ : ต้นแบบความสำเร็จสำคัญของโครงการ WtE ของประเทศไทยในช่วงนี้

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts