Waste To Energy 2030… ทิศทางและแนวโน้มขยะแปรรูปเป็นพลังงาน #FridaysForFuture

WTE Plant

งานวิจัยจาก Visiongain หัวข้อประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานจากขยะ หรือ Waste To Energy พบมูลค่าทางธุรกิจและการตลาดทั่วโลกสูงกว่า 164,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 และพบแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 226,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 โดยเติบโตเฉลี่ยต่อปี หรือ CAGR หรือ Compound Annual Growth Rate ไม่น้อยกว่า 3.3% นับจากปี 2020 – 2030 ทีเดียว

ส่วนที่น่าสนใจของข้อมูลก็คือ… รายงงานวิจัยชิ้นนี้พบการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานจากขยะในเอเชียแปซิฟิก เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างจีน และ อินเดียที่กำลังหาทางจัดการกับอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ลด Carbon Footprints ของชาติลงเพื่อกำจัดจุดอ่อนในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

ในประเทศไทย… 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กระทรวงพลังงาน ว่าได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น… ปัจจุบันมีโครงการได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมอีก 23 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 234.7 เมกะวัตวัตต์ แต่ยังไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะดำเนินการพิจารณากำหนดนโยบายการจัดหาไฟฟ้า จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff หรือ FiT ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยราคารับซื้ออ้างอิงต้นทุนที่​แท้จริง โดยเฉพาะในกรณีของการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนซึ่งมีต้นทุนในการจัดการสูงกว่าราคาค่ากระแสไฟฟ้าปกติ โรงไฟฟ้าจึงต้องการเงินอุดหนุนต้นทุนส่วนเกินเพื่อให้ดำเนินการได้

รายงานข่าวชี้ว่า… โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมทั้ง 23 โครงการ มีหลายโครงการน่าสนใจ และ ถือเป็นยุทธศาสตร์ด้านขยะและสิ่งแวดล้อมที่หาทางออกกันมานาน เช่น โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม…โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช… โครงการกำจัดและแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังานไฟฟ้า จังหวัดมหาสารคาม…โครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยกระบวนการแปรรูปขยะเป็นแท่งเชื้อเพลิง RDF เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า จังหวัดสระแก้ว…โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า จังหวัดชุมพร เป็นต้น

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะแบบ Direct Incineration
โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดกระบี่ : ต้นแบบความสำเร็จสำคัญของโครงการ WtE ของประเทศไทยในช่วงนี้

References… 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Carbon Emissions

China National Carbon Trading Market #FridaysForFuture

จีนประกาศเปิดตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่เอง ซึ่งถ้าความเคลื่อนไหวนี้ประสบความสำเร็จและดำเนินได้จริง น่าจะเป็นการพลิกโฉมหน้าประเด็นก๊าซเรือนกระจกอย่างสำคัญทีเดียว

Food Waste

Food Waste… ขยะอาหาร #FridaysForFuture

ประเด็นขยะอาหารที่เน่าเสียเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคัดแยกขยะที่ปนเปื้อนขยะอาหารเน่าเสีย ซึ่งกลไกการคัดแยกขยะทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน… ไม่สามารถจัดการขยะคลุกเศษอาหารเน่าเสียได้จนถึงขั้นระบบล้มเหลวก็มี… และนั่นทำให้ขยะส่วนใหญ่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จนกลายเป็นภูเขาขยะอยู่ทั่วโลกอย่างในปัจจุบัน

Serious Self Talk

Positive Self Expectations… คาดหวังต่อตัวเองอย่างไรไม่ให้กดดัน #MetaSkills

คนเราพูดกับตัวเองตลอดเวลา แต่มักไม่ค่อยพูดดีๆ กับตัวเองเหมือนคุยกับเพื่อนที่ดีหรอก แถมยังเป็นนักวิจารณ์ปากร้ายใจแคบกับตัวเองอย่างไม่มีเหตุผล แค่จะมอบความรักให้ตัวเองง่ายๆ เหมือนที่มอบให้คนอื่นๆ ก็แทบไม่ได้หรือไม่สนใจจะทำด้วยซ้ำ… เมื่อคนแบบนั้นมาอยู่ในสถานการณ์ “ไม่มีอะไรเป็นไปตามที่คาดหวัง” สิ่งที่ตามมาก็คือความกดดันที่เกิดจากการวิจารณ์ตัวเองเละเทะ จนสภาพจิตใจที่ยำแย่ผิดหวังอยู่แล้ว… เข้าขั้นยับเยินสิ้นหวังก็มี

วิสาหกิจชุมชน…. หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์และการจัดตั้ง

โมเดลฝ่าวิกฤตที่รัฐบาลไทยสนับสนุนมากที่สุดโมเดลหนึ่งก็คือ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจจากฐานที่เข้มแข็งของชุมชน ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรการผลิตอันเป็นทุนตั้งต้นอย่างดีที่การประกอบการจะไม่ต้องเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยในวันแรกเริ่ม