Waste To Energy 2030… ทิศทางและแนวโน้มขยะแปรรูปเป็นพลังงาน #FridaysForFuture

WTE Plant

งานวิจัยจาก Visiongain หัวข้อประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานจากขยะ หรือ Waste To Energy พบมูลค่าทางธุรกิจและการตลาดทั่วโลกสูงกว่า 164,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 และพบแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 226,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 โดยเติบโตเฉลี่ยต่อปี หรือ CAGR หรือ Compound Annual Growth Rate ไม่น้อยกว่า 3.3% นับจากปี 2020 – 2030 ทีเดียว

ส่วนที่น่าสนใจของข้อมูลก็คือ… รายงงานวิจัยชิ้นนี้พบการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานจากขยะในเอเชียแปซิฟิก เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างจีน และ อินเดียที่กำลังหาทางจัดการกับอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ลด Carbon Footprints ของชาติลงเพื่อกำจัดจุดอ่อนในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

ในประเทศไทย… 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กระทรวงพลังงาน ว่าได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น… ปัจจุบันมีโครงการได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมอีก 23 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 234.7 เมกะวัตวัตต์ แต่ยังไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะดำเนินการพิจารณากำหนดนโยบายการจัดหาไฟฟ้า จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff หรือ FiT ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยราคารับซื้ออ้างอิงต้นทุนที่​แท้จริง โดยเฉพาะในกรณีของการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนซึ่งมีต้นทุนในการจัดการสูงกว่าราคาค่ากระแสไฟฟ้าปกติ โรงไฟฟ้าจึงต้องการเงินอุดหนุนต้นทุนส่วนเกินเพื่อให้ดำเนินการได้

รายงานข่าวชี้ว่า… โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมทั้ง 23 โครงการ มีหลายโครงการน่าสนใจ และ ถือเป็นยุทธศาสตร์ด้านขยะและสิ่งแวดล้อมที่หาทางออกกันมานาน เช่น โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม…โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช… โครงการกำจัดและแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังานไฟฟ้า จังหวัดมหาสารคาม…โครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยกระบวนการแปรรูปขยะเป็นแท่งเชื้อเพลิง RDF เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า จังหวัดสระแก้ว…โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า จังหวัดชุมพร เป็นต้น

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะแบบ Direct Incineration
โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดกระบี่ : ต้นแบบความสำเร็จสำคัญของโครงการ WtE ของประเทศไทยในช่วงนี้

References… 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

butterfly

Collecting and Shaping for VESPA Mindset… รวบรวมและเรียบเรียง

การออกแบบการเรียนรู้ผ่าน VESPA Model… ตำราหรือความรู้ที่อยู่ในรูปของสื่อ จะไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียนที่ต้องการผลลัพธ์การเรียนรู้ ไกลกว่าการได้เรียนเพื่อรู้และเข้าใจ แต่ผลลัพธ์ขั้นประยุกต์หรือขั้นบูรณาการ ไปจนถึงขั้นเติมจินตนาการ ถือว่าเกินขอบเขตของผู้สอน ที่จะเอื้อมมือเข้าไปส่งมอบปรับแต่งความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนได้… เว้นแต่ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนก้าวข้ามความรู้ความเข้าใจของตัวผู้เรียนเอง ให้สามารถรวบรวมความรู้หลายๆ อย่างมาประกอบกันเป็นผลลัพธ์ใหม่…

Life Satisfaction

Life Satisfaction… ความพึงพอใจในชีวิต #SelfInsight

วิธีวัดความสุขมีเพียงการใช้ข้อมูลจาก ความคิดเห็น หรือ Openion ของแต่ละคนมานับรวมกันก่อนจะอธิบายด้วยกลไกเชิงสถิติเท่านั้นเอง… ซึ่งก็ดีงามยอมรับได้ เพราะความสุขความทุกข์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับทัศนคติ และ ความคิดเห็นของแต่ละคน อันอยู่ในรูปของระดับความพึงพอใจ หรือ Satisfaction Scale

EDIT Self Driving

Open Motors… Open Source EV

กระแส EV หรือ Electric Vehicle หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในชั่วโมงนี้… ต้องถือว่าร้อนแรงและมาเร็วกว่าที่คาด… และดูเหมือนว่ากระแส EV จะไม่หยุดแค่การมาแทนที่รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเท่านั้น เพราะรถยนต์จะมาพร้อมกับระบบนิเวศน์การคมนาคมขนส่ง ที่ท้ายสุดแล้ว… แม้แต่นิยามของ “รถ” ก็คงไม่เหมือนที่เรารู้จักและเข้าใจในปัจจุบัน

Culture Eats Strategy for Breakfast

Culture Eats Strategy for Breakfast… วัฒนธรรมกลืนกลยุทธ์เป็นมื้อเช้า

วัฒนธรรมกำหนดพฤติกรรม พฤติกรรมกำหนดตัวตน… ผมจำไม่ได้ว่าผมจดวลีสองวรรคนี้มากจากไหน แต่ผมเก็บไว้ใน Shot note บนมือถือเครื่องเก่าที่ไม่ยอมทิ้งซะที จนกระทั่งหลุดจากมือกระแทกพื้นและกอบกู้อะไรไม่ได้… หลังการกู้คืน Account และดึงข้อมูล Backup กลับมา ผมก็เจอวลีสองท่อนนี้ และทำให้นึกถึงวลีอีกท่อนหนึ่งของ Peter Drucker ที่ยิ่งนานวันยิ่งโดดเด่นและชัดเจนจนกลายเป็นสัจธรรมแห่งอนาคตไปแล้ว… วลีนั้นคือ Culture Eats Strategy for Breakfast!