Square Peg

Wishful For Someone… ความมุ่งมาดปราถนาต่อกัน #SelfInsight

ความปราถนาดีที่มักจะสร้างขึ้นจากความรักและเมตตา โดยมีความต้องการที่คนๆ หนึ่งอยากมอบให้คนอีกคนหนึ่ง บนความสัมพันธ์หรือสายสัมพันธ์ที่ความปราถนานั้น ต้องการให้รับรู้ได้ถึง “ความหวังดี” ที่ตนเชื่อมั่นในแบบของตน และ ต้องการให้คนที่ตนหวังดีได้รับความปราถนาดีจากตนเอาไปทั้งหมด

ประเด็นก็คือ… “ความหวังดี” เป็นมุมมองผ่านอัตตาตัวตนของคนๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นชุดความคิดส่วนตัว ที่มักจะใช้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ที่มาพร้อม “การหวังผล” บางอย่างทั้งที่ชัดแจ้งและโดยนัยยะเสมอ… ความหวังดีจึงซุกซ่อนความมุ่งมาดปราถนาเอาไว้ในกล่อง ที่ถูกห่อด้วยความเมตตา ความรักและการให้ โดยส่งมอบพร้อมความอบอุ่นในแบบของคนจัดหาของขวัญแบบตามใจและตามอารมณ์คนให้… การหวังผลตามที่คาดหวังจึงไม่ง่ายที่จะถูกใจคนรับ เว้นแต่จะรู้จักคนรับอย่างดีและจัดหาส่งมอบความหวังดีตามความต้องการ หรือ Needs ของคนรับ ซึ่งเป็น “การให้” โดยไม่ปนเปื้อนความต้องการของผู้ให้ติดไปด้วย ซึ่งเป็นคนละกรณีกับความปราถนา

ความหวังดี กับ การหวังผล จึงไม่ได้ง่ายในทางเทคนิค โดยเฉพาะกับคนที่ความคิดจิตใจตื้นเขินที่เห็นแต่ความปราถนาของตน ก็เชื่อว่าเป็นความปราถนามาตรฐานโลกที่ทุกคนจะคิดและเชื่อในแบบเดียวกับตน… โดยไม่ใส่ใจความปราถนา ซึ่งสร้างมาจากความต้องการ หรือ Needs ของคนอื่น 

ความคิดแบบปราถนาดี หรือ Wishful Thinking จึงมีรูปแบบของ  “อคติทางปัญญา หรือ Cognitive Bias” ที่คนๆ หนึ่ง ส่งต่อการตัดสินใจในแบบที่ตนเชื่อว่าดีกับตน ไปให้ผู้อื่นที่ตน “ปราถนา” ให้เชื่อ ให้คิดและให้ตัดสินใจเหมือนตน… ความปราถนาดีที่ขาดความใส่ใจผู้อื่นอย่างแท้จริงจึงมีเส้นกั้นบางๆ ระหว่างความรักความเมตตา กับ การหวังผลบางอย่าง… ซึ่งเนื้อแท้อาจจะไม่ใช่ภาพดีงาม หรือ เป็นภาพชัดเจนเห็นเหมือนกัน ทั้งจากผู้ส่งความปราถนาดี และ ผู้ “ต้องรับ” ความปราถนาดีนั้น… ความปราถนาดีซึ่งในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นความต้องการ หรือ Needs ที่ขาดตรรกะและเหตุผล จึงมีด้านมืดและผลกระทบในแง่ลบ หรือ Negative Effects ให้ต้องระมัดระวัง

เพราะเส้นกั้นมันบางมาก!!!

References…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *