Working Group and Team… กลุ่มทำงาน และ ทีม #ExtremeLeadership

ในที่ทำงานขององค์กรที่มีโครงสร้างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ซับซ้อน… ความสับสนของการมารวมตัวกันทำงานแบบ “กลุ่มทำงาน หรือ Working Group” กับ “ทีม หรือ Team” ซึ่งโดยบริบทแล้วยังมีหลายแง่มุมที่แตกต่างกัน… ถึงแม้โดยภาพรวมจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อทำงานให้องค์กรเดียวกันก็ตาม

ประเด็นก็คือ… หลายองค์กรมีวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ “กลุ่มทำงาน หรือ Working Group” แต่เข้าใจว่าเป็นการทำงานแบบ “ทีม หรือ Team” ซึ่งได้เห็นขับเคลื่อนแผนต่างๆ ขององค์กรด้วยการ “แจกความรับชอบเป็นส่วนๆ ให้แต่ละคนในกลุ่มทำงาน” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน แบ่งงาน หรือ เกลี่ยงาน… ภาพรวมของการขับเคลื่อนก็มักจะเห็น “รอยต่อ” ซึ่งส่วนใหญ่คนนำ หรือ ผู้นำจะเข้ามาสานรอยต่อนี้… โดยผู้นำองค์กรแบบนี้ทั้งเก่งมากเก่งน้อยก็มักจะเหนื่อยรับผิดชอบอย่างสาหัสให้เห็นเสมอ

งานวิจัยหัวข้อ การพัฒนาโมเดลทีมที่มีประสิทธิผลจากองค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดย คุณรณกร สุวรรณกลาง จาก นิด้า ระบุว่า… กลุ่มทํางาน หรือ Working Group จะมีปฏิสัมพันธ์ค่อนข้างต่ำ และความรับผิดชอบจะเน้นไปที่ส่วนบุคคลมากกว่าการรับผิดชอบเป็นกลุ่ม หรือ ส่วนรวม สมาชิกแต่ละคนจะทํางานเพียงของตนเอง และ จะไม่ร่วมรับผิดชอบในผลงานของผู้อื่นไปมากกว่าที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อมีการประชุม สมาชิกจะร่วมแบ่งปันข้อมูล และ ร่วมตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการทํางานของตนเองเป็นหลัก… ลักษณะของ Working Group และ Team จึงมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกันดังนี้คือ 

ลักษณะของกลุ่มทํางาน หรือ Working Group…

 • เน้นผู้นําที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน
 • เป้าหมายโดยรวม
 • งานของบุคคลมีเพียงแค่สร้างผลผลิต
 • การประเมินประสิทธิผลเป็นการประเมินโดยอ้อมด้วยอิทธิพลของกลุ่ม หรือ จากผู้อื่น
 • บุคคลรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของตน
 • ยกย่องชื่นชม และ ให้รางวัลแก่ความสําเร็จเป็นรายบุคคล
 • การประชุมดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ
 • การประชุมจะมีการอภิปราย ตัดสินใจ และ มอบหมายงาน

ลักษณะของทีม หรือ Team…

 • เน้นที่ความรับผิดชอบ และ เป็นผู้นําร่วมกัน
 • เป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจง
 • งานของบุคคลและทีม คือการพัฒนาผลผลิต
 • การประเมินประสิทธิผลเป็นการประเมินโดยตรงจากผลผลิตของทีมที่ทําได้
 • ทั้งทีม และ บุคคลมีความรับผิดชอบร่วมกัน
 • ฉลองให้กับความสําเร็จของทีม พร้อมทั้งยกย่อง และ ฉลองให้กับความสําเร็จที่เกิดจากความพยายามของบุคคลด้วย
 • การประชุมเปิดให้มีการอภิปรายอย่างเปิดกว้าง และ เน้นที่การแก้ไขปัญหา
 • การประชุมจะมีการอภิปราย ตัดสินใจ และ ปฏิบัติงานจริงร่วมกัน

ลองเอาคำอธิบายความแตกต่างระหว่างลักษณะของกลุ่มทํางาน กับ ลักษณะของทีม จากวิทยานิพนธ์ของคุณรณกร สุวรรณกลาง ไปพิจารณาลักษณะการรวมตัวกันทำงานในองค์กรของท่านดู… แล้วจะมองเห็นว่าองค์กรของท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts