แนวทางในการผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการเยาวชน #RederEntrepreneur

Startup

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้ออกรายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทางในการผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการเยาวชน ซึ่งมีการการศึกษาปัญหาและความต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนของวิสาหกิจรายย่อยที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการเยาวชน หรือ ผู้ประกอบการที่ริเริ่มค้าขายทำธุรกิจในระหว่างเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือ มีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการทันทีหลังเรียนจบระดับปริญญาตรี โดย สสว. ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ หรือ การสืบค้นทบทวนเอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ยังรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสำรวจ โดยใช้ทั้งการสำรวจเร่งด่วน หรือ Quick Survey ร่วมกับการสนทนากลุ่ม หรือ Focus Group Discussion และการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือ In-Depth Interview

ข้อมูลการสำรวจพบผู้ประกอบการเยาวชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มทำธุรกิจในวัย 21.5 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยใกล้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ประกอบธุรกิจประเภทค้าปลีกในรูปของบุคคลธรรมดา… ใช้เงินทุนของตนเอง 60% และอาศัยเงินทุนของครอบครัว 37.1%

ส่วนเหตุผลสำคัญ 3 อันดับแรกที่ผู้ประกอบการเยาวชนส่วนใหญ่เริ่มต้นทำธุรกิจของตนเอง ได้แก่ ต้องการอิสระในการทำงานที่เป็นนายตัวเอง… ต้องการทำงานในสิ่งที่ตนรักที่สามารถสร้างรายได้ได้ และ ต้องการรายได้ที่ก้าวกระโดดกว่าการทำงานในองค์กร

ผู้ประกอบการเยาวชนส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคสำคัญจากการขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ การขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ การมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินกู้จากสถาบันการเงิน การขาดประสบการณ์ในการทำงานจริงในภาคธุรกิจ การขาดที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ และการขาดเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร โดยผู้ประกอบการเยาวชนส่วนใหญ่ต้องพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยตนเอง

จากข้อมูลที่สำรวจพบ… สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเห็นว่า สสว. ต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนในทุกมิติ โดยควรจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจภายใต้การกำกับของ สสว. ในลักษณะเดียวกันกับ Youth Startup Academy ซึ่งอยู่ภายใต้ Korea SMEs and Startup Agency เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนเป็นการเฉพาะ

โดยหน่วยงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะทำงานร่วมกับศูนย์ One Stop Service ในแต่ละจังหวัด เพื่อให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการเยาวชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

นอกจากนี้ หน่วยงานเฉพาะกิจของ สสว. ดังกล่าวต้องได้รับมอบอำนาจในหน้าที่การจัดหาบุคลากรและจัดทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกมิติ ทั้งการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาเงินทุนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรมต่างๆ และการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชน ทั้งนี้ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนควรประกอบไปด้วย

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนแบบ Public-Private Partnership หรือ PPT เพื่อจัดหาพื้นที่สำหรับเป็น Co-Working Space แก่ผู้ประกอบการเยาวชน รวมทั้งจัดหาปัจจัยพื้นฐานสำหรับอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ พริ้นเตอร์ ฐานข้อมูลธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ โดย Co-Working Space ดังกล่าว จะต้องมีบทบาททั้งการเป็น Co-Working Space และ Incubation Center โดยจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประชุม สร้าง Community และ เครือข่ายของผู้ประกอบการ พบปะและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เช่น กิจกรรม Hackathon และการอบรมสัมมนาต่างๆ
 2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ในการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้ผ่านระบบ Web Based และผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ Android และ iOS โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวจะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการได้นัดหมายและพบปะกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Live Chat Voice Call Video Call หรือ Online Meeting ตลอดจนเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุน Business Matching… นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจะควรเป็นแหล่งเรียนรู้แบบ Live Long Learning สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งมีการให้บริการสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล คอร์สออนไลน์ E-Learning และ Case Study เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์จากแหล่งต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเป็น Community ของผู้ประกอบการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และทำการตลาด รวมทั้งมีบริการฐานข้อมูลธุรกิจและสถานประกอบการ ซึ่งอาจเป็นการเชื่อมโยงระบบจากฐานข้อมูล Data Warehouse ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้านกิจกรรมดำเนินงาน

 1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการเยาวชน โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทุกมิติการดำเนินงาน ทุกประเภทธุรกิจ ทุกขนาดของวิสาหกิจ และทุกจังหวัด ทั้งนี้ ศูนย์ One Stop Service อาจเป็นตัวกลางในประสานความร่วมมือเพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละจังหวัด
 2. เปิดให้ผู้ประกอบการเยาวชนขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของ สสว. เพื่อรับสิทธิในการขอรับบริการจากหน่วยงานเฉพาะดังกล่าว ได้แก่ การใช้บริการพื้น Co-Working Space การใช้บริการต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ การขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายผู้ประกอบการ และการเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอโครงการธุรกิจ หรือ Pitching เพื่อขอเงินทุนสนับสนุน หรือหาผู้ร่วมลงทุนและผู้ให้เงินทุน หรือขอรับการรับรองเพื่อได้สิทธิ์ในการค้ำประกันเงินกู้จาก บสย. หรือได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐ
 3. บริหารจัดการให้ผู้ประกอบการเยาวชนได้ขอรับปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตามความต้องการ ทั้งการมาขอคำปรึกษา ณ สถานที่ตั้ง ซึ่งอาจเป็น Co-Working Space หรือศูนย์ One Stop Service ประจำจังหวัด การนัดหมายให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ และการให้คำปรึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยควรกำหนดให้มีทั้งผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ประเมินปัญหาเบื้องต้นและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 4. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการเยาวชน โดยเน้นกิจกรรมที่มีรูปแบบทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมของการเรียนรู้ของเยาวชนในปัจจบัน เช่น กิจกรรม Hackathon ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จผ่าน Live บน Social Media และ Clubhouse ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในรูปแบบทั่วไป ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ ยังต้องจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเยาวขนได้ทำความรู้จักผู้ประกอบการรายอื่นๆ และสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ของธุรกิจที่ตนเองเกี่ยวข้อง โดยมีทั้งกิจกรรมออฟไลน์และออนไลน์ผ่าน Live บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการเยาวชน เช่น กิจกรรม Trade Show และ กิจกรรม Business Matching ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแบบออฟไลน์ทุกรูปแบบควรมีการจัดในทุ กจังหวัด ณ Co-Working Space ในแต่ละจังหวัด เพื่อสร้าง Community ของผู้ประกอบการเยาวชนที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อความส าเร็จการในส่งเสริมผู้ประกอบการเยาวชน
 5. จัดหาเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชน โดยไม่จำกัดรูปแบบของธุรกิจ… ยกเว้นธุรกิจประเภท Tech Startup ซึ่งเป็นภารกิจของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ โดยจัดให้ผู้ประกอบการเยาวชนได้นำเสนอโครงการธุรกิจ หรือ Pitching ต่อคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่แต่งตั้งโดย สสว. เพื่อพิจารณาให้เงินทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการเยาวชนที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังควรให้การสนับสนุนการจัดหาเงินทุนของผู้ประกอบการเยาวชน โดยให้การรับรองผู้ประกอบการเยาวชนที่มีศักยภาพเพื่อให้ได้สิทธิในการได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. หรือเพื่อให้ได้สิทธิในการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของภาครัฐ เช่น ธนาคารออมสิน… ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเยาวชนที่มีศักยภาพได้นำเสนอโครงการธุรกิจ หรือ Pitching ต่อภาคเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการเยาวชนมีโอกาสได้เงินร่วมลงทุน หรือได้รับเงินทุนได้รูปแบบ Crowd Funding หรือ Angel Funding โดยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ให้เงินทุน โดย สสว. ต้องทำหน้าที่เจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพากร บสย. ธนาคารออมสิน และ SME Bank
 1. ประสานความความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund หรือ Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund ในการจัดหาและจัดสรรเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนเพิ่มเติม และ ขยายขอบเขตโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ หรือ Youth Startup Fund ให้ครอบคลุมเยาวชนโดยไม่ต้องเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ประกอบการเยาวชนที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้รับเงินทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมากขึ้น
 2. ประสานความความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund ในการขยายขอบเขตการดำเนินงานของกองทุนยุวสตาร์ทอัพในการสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนให้มากกว่าการให้เงินทุน โดยการพิจารณารับรองผู้ประกอบการที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อให้ได้สิทธิในการได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. หรือเพื่อให้ได้สิทธิในการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของภาครัฐ เช่น ธนาคารออมสิน หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank โดยทั้ง สสว. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ TED Fund ต้องร่วมกันเจรจากับ บสย. ธนาคารออมสิน และ SME Bank เพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าว
 3. ประสานความความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund ในการจัดกิจกรรมพบนักลงทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพได้นำเสนอโครงการธุรกิจ หรือ Pitching ต่อภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการเยาวชนมีโอกาสได้เงินร่วมลงทุนจาก Venture Capital หรือได้รับเงินทุนได้รูปแบบ Crowd Funding หรือ Angel Funding โดยทั้ง สสว. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ TED Fund ต้องร่วมกันเจรจากับกรมสรรพากรเพื่อขอให้มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับภาคเอกชนซึ่งร่วมลงทุนหรือให้เงินทุนแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง
 4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการผลักดันให้มีการปรับปรุง และ  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา โดยให้มีการบรรจจหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการไว้เป็นวิชาบังคับ ซึ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติที่เน้น Hands on Experience เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการอย่างเหมาะสมโดยเนื้อหาและการจัดการเรียนรู้ต้องไม่เน้นทฤษฎีและการท่องจำ

ประมาณนี้ครับสำหรับข้อเสนอในการผลักดันให้มีผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาวเกิดขึ้นมากๆ ในประเทศ ซึ่งผมคัดมาจากรายงานฉบับเต็ม และ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการในแนวทางนี้อย่างจริงจังจนเห็นเป็นรูปธรรมในเร็ววันนี้…

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Peer Learning

Effective Institutions Platform… Peer-To-Peer Learning in Public Sector

การประชุม High Level Forum on Aid Effectiveness ครั้งที่ 4 หรือ HLF-4 มีความเห็นพ้องภายใต้ความตกลง The Effective Institutions Platform ฉบับที่ 1 หรือ EIP1 โดยมีภาคีจากประเทศต่างๆ กว่า 60 องค์กรร่วมลงนาม… และความตกลง EIP1 คราวนั้นก็นำมาซึ่ง การศึกษาค้นคว้าและพัฒนา Effective Institutions Platform โดยมี Center for International Development, Harvard University เป็นศูนย์กลาง

ที่จริงแล้วโลกเราร้อนขึ้นทุกวัน… #FridaysForFuture

ศุกร์นี้จะเป็นศุกร์แรกที่ Reder.red จะเข้าร่วมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมกับเครือข่ายทั่วโลก ภายใต้แฮชแท็ก #FridaysForFuture ซึ่งผมคิดว่าต้องช่วยกันส่งเสียงสื่อสารออกไป อย่างน้อยๆ ตัวเองก็ได้ยินจนวันหนึ่ง Mindset ของมนุษย์หนึ่งคนบนโลกใบนี้ก็รับรู้และเข้าใจว่า… ท้องฟ้าที่หุ้มอากาศไว้ให้เราหายใจ ต้องทนุถนอมกันหน่อย

Wal-Mart

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้า Modern Trade #SaturdaySME

ารขายสินค้าในช็อปสโตร์ หรือ โมเดิร์นเทรด หรือ Modern Trade ไม่ว่าจะ Makro Lotus BigC หรือ 7-11… ย่อมหมายถึงโอกาสในการกระจายสินค้าให้เข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมาก ยิ่งมีช็อปสาขาครอบคลุมพื้นที่มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้กลายเป็น “แบรนด์ขึ้นห้าง” ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

chinese eCommerce

SCB Overseas Flagship Store… SMEs ไทยไปจีน #SaturdaySMEs

SCB Overseas Flagship Store จะเป็นตัวกลางจำหน่ายแบรนด์สินค้าไทยที่มีคุณภาพ พร้อมกับให้บริการแบบมืออาชีพที่สามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจในรูปแบบ B2C หรือ Business to Customer ในตลาดจีนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยากและซับซ้อน ให้กับธุรกิจ อาทิ การวิเคราะห์และพัฒนาแผนธุรกิจ การคัดเลือกและพัฒนาสินค้า การจัดจำหน่าย การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ เพื่อขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคชาวจีนทั่วประเทศ ตลอดจนการทำธุรกรรมทางการเงิน นับเป็นเส้นทางลัดที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าไทยและเข้าถึงตลาดผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ